Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-01-29

Flexteam - ett AST-specifikt kompetensteam!

Barn- och utbildningsförvaltningen i Varbergs kommun arbetar aktivt med skolutveckling för likvärdiga inkluderande lärmiljöer och tillgänglig utbildning för alla elever i de kommunala skolorna. En av framgångsfaktorerna är det kollegiala lärandet som pågår, både på skolorna genom samarbete med ordinarie lärare, och via flexteamens nätverksträffar där lärare och pedagoger inspirerar och stärker varandra med erfarenhetsutbyte och presentation av bra material.

Hallå där, Pernilla Bohlin, chef Barn- och elevhälsan i Varbergs kommun. I början av januari startade en kompetensutveckling inom AST, autismspektrum, som genomförs av Helene Tranquist för ”skolfolk” i Varberg. Berätta om innehållet i utbildningen!

- Den här utbildningen ger vid sex tillfällen en teoretisk grund för att förstå hur tillvaron kan te sig för personer med autism. Den kopplar också den teoretiska förståelsen till praktisk pedagogik i syfte att göra vardagen så begriplig, hanterbar och meningsfull som möjligt för en person med AST. Helene Tranquist genomför utbildningen i Varberg där det för närvarande deltar 60 medarbetare. Efter denna omgång kommer vi ha utbildat 300 pedagoger!

I Varbergs kommunala skolor har en organisation skapats för elever i behov av särskilt stöd, så kallade flexteam. Vad innebär det i praktiken för exempelvis elever i AST?

- De flesta av Varbergs kommunala skolor har organiserat någon form av flexteam. Flexteam är ett AST-specifikt kompetensteam inom de ordinarie verksamheterna i grundskolan. Stödet är främst riktat mot elever inom AST/NPF med ett kartlagt behov av detta stöd. Stödet ges i första hand inom den klass där eleven går, men tillgång till andra lokaler är oftast också nödvändigt. De ordinarie lärarna skapar goda relationer till alla sina elever, även om någon elev har behov av mindre sammanhang i sitt lärande med stöd av flex-pedagog.

Arbetet fokuserar på värdegrund, förhållningssätt, visuellt tydliggörande pedagogik, struktur- och strategistöd, samt organisatoriska anpassningar. Genom kartläggning och dokumentation av individers funktionssätt i olika aktiviteter matchas lämpliga anpassningar och träning utifrån individuella behov, vilka omvandlas till de ordinarie aktiviteterna i så stor omfattning som möjligt.

Vilka förväntningar för effekt av vårens kompetensutveckling för AST har du och medarbetare i barn- och elevhälsans organisation?

- Att förståelsen för AST ökar i våra skolor, vilket också blir synligt i värdegrund och förhållningssätt. Målsättningen är att upptäcka, förstå och bemöta alla elever med lämpliga förhållningssätt och pedagogik. Genom skolutvecklingen i AST förväntas att välmående, skolnärvaro och måluppfyllelse ökar.

Vi har en önskan om att ju fler som har kunskaper kring AST, desto skickligare blir vi att möta eleverna så att de får förutsättningar att utveckla sina kunskaper, förmågor och kvalitéer för att lyckas i skolan. Vi tänker Bästa möjliga möte för lärande!

Är du som chef stolt över det arbete som pågår? 

- Ja, verkligen! Det grundläggande arbetet som startade 2015 och pågår fram till augusti i år har flexteamsutvecklare Gunnel Hentilä och Anna-Lena Åkerlind utformat på ett sådant sätt att långsiktighet och likvärdighet vävts in. De har skapat en implementeringsplan kring flexteamsuppbyggnad, och i uppdraget ingår också uppföljning och kvalitetssäkring så att verksamheternas tankar och behov tas med i processen. Både nu och framöver. 

Att vi gör ett bra arbete i flexteamen uppmärksammas över hela landet med studiebesök och förfrågningar om föreläsningar från både närliggande kommuner och långväga ifrån som exempelvis Skellefteå, Mora, Falköping och Karlskrona. Det är väldig roligt och bidrar till allas stolthet!

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna