Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2020-09-04

Diplomering med syfte att öka inkluderingen

Just nu pågår en hbtq-diplomering och fortbildning i förskole- och grundskoleförvaltningen, i samarbete med Region Halland. Syftet med fortbildningen är att förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för hbtq-personer. Det är totalt 44 pedagoger i grundskolan och representanter från de olika elevhälsoteamen som diplomeras under hösten.

Hallå där! Sanna Neimark, dramapedagog på förskole- och grundskoleförvaltningen och Elin Ståhl, utbildare i hbtq-frågor på Region Halland.

Varför har ni en diplomering?

- Syftet är att alla ska kunna känna sig sedda och inkluderade (både elever och personal). Vi vet att hbtq-personer, framförallt unga hbtq-personer har ett sämre allmänt hälsotillstånd och upplever i högre utsträckning kränkande behandling, mobbing och diskriminering. En nyckel i att komma åt detta är höja kunskapsnivån om hbtq och hur heteronormen verkar och begränsar. Och vi får en möjlighet att jobba med våra egna föreställningar och fördomar för att kunna bemöta kollegor och elever på ett mer öppet sätt. Nämndens mål Skola för alla förutsätter att vi tittar på vilka av oss som inkluderas och vilka av oss som exkluderas i dagens skol- och förskoleverksamhet. Vem går friktionsfritt genom skoldagen/arbetsdagen? För vem skaver det och varför? Måste det skava eller kan vi genom ökad kunskap och medvetenhet skapa mer inkluderande verksamheter?

Vilka diplomeras och varför just dessa?

- Inbjudan till fortbildningen har skickats ut till alla rektorer som i sin tur har aktiverat pedagoger/kuratorer/skolpsykologer som kan föra arbetet vidare till sina respektive verksamheter.

Vad gjorde ni under fortbildningens första dag?

- Vi pratade om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. Hur normer påverkar oss alla och hur normer kan begränsa människor som på olika sätt bryter mot normer. Vi har gått igenom grundläggande begrepp inom hbtq och blivit upplysta om de konsekvenser som normavvikande kan medföra, såsom ohälsa och våldsutsatthet.

Vad är er förhoppning på denna fortbildning/diplomering?

- Förhoppningen är att detta blir startskottet för ett fortsatt arbete med dessa frågor och att det leder till en öppen och mer inkluderande miljö där vi alla kan få vara oss själva.

Vad händer härnäst?

- Alla deltagare har fått en utvecklingsuppgift där den egna verksamheten ska ses över utifrån ett normkritiskt tänk. Nästa träff är i oktober för ytterligare ett utbildningstillfälle och då gås utvecklingsuppgiften igenom.

- Till våren startar vi sedan upp ett samarbete med Lotta Björkman, pedagog, författare och expert på normkritisk pedagogik och kreativ pedagogik, där vi lyfter blicken ytterligare och fokuserar på just normkritisk pedagogik. Fortbildningen/utbildningspaketet kommer att knytas an till utvecklingsarbetet som startats upp i nu pågående hbtq-diplomering.

Det finns några lediga platser kvar på fortbildningen för den verksamhet som ännu inte anmält sig. Kontakta Sanna Neimark för mer information.

Frida Eckegren Serholtikon

Senaste nyheterna