Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-05-09

Aktionsforskning i kommunal regi

Redan 2007 inledde Varbergs kommun ett samarbete med Göteborgs universitet kring aktionsforskning och under årens lopp har 130 förskollärare i Varberg utbildats. Efter ett års uppehåll har utbildningen återigen startat upp men nu i kommunal regi.
- Vi vill komma från ett görande ad hoc till att arbeta mer processinriktat och fokusera på kvalitéter i verksamheten, säger Agneta Svenberg, chef Förskoleverksamhet.

Catarina Sandberg, Lisbeth Seger Svensson, Maria Gunarsson och Malin Hill Andersson

I april genomfördes en kursdag om aktionsforskning. Agneta Svenberg inledde med att beskriva hur arbetssättet är en del i det systematiska kvalitetsarbetet för förskolan, och att det handlar om att ständigt sträva efter att vidareutveckla praktiken utifrån nyvunna insikter.
- Arbetet som görs inom aktionsforskningen ligger till grund för kvalitetsarbetet på huvudmannanivå och bildar underlag och information till den lokala politiken, säger Agneta Svenberg och betonar vikten av att förskollärarna kommunicerar sina aktioner med respektive chefer.

Förskolechef Elisabeth Hillbom Hammar blev redan 2005 intresserad av hur man kan fånga och beskriva kvalitéter i förskolan och besökte med dåvarande verksamhetschef Göteborgs universitet. Hon lyfter fram vikten av att förskolecheferna är ute i verksamheten och ser vad som pågår, och att förskollärarna har ett ansvar att dela med sig av sina erfarenheter genom samtal, dokumentation och reflektioner.
- Jag ser att förskollärarna kan använda det systematiska kvalitetsarbetet för att beskriva förskolans verksamhet. Vad är vi? Vad gör vi? Hur blev det? och Hur går vi vidare? Det viktiga är inte en matris i sig utan att dokumentationen blir systematiskt och att man efter en aktion analyserar och reflekterar över hur utfallet blev.

Fokus på rätt saker

Syftet med att driva aktionsforskning är en ambition att ständigt förbättra och vidareutveckla förskoleverksamhetens kvalitet och professionsutveckling. Med gemensamt fokus på lärande och målen för verksamheten är man varandras kritiska vänner och den kritiske vännen ska ha förmåga att se hur verksamheten kan vidareutvecklas. I upplägget av den pågående kursen har det dragits lärdomar av samarbetet med Göteborgs universitet.
- Den nya utbildningen är inte poänggrundade, förklarar kursledarna Catarina Sandberg och Malin Andersson Hill. Det blev mer fokus på den skriftliga redovisningen och rapporten som skulle skrivas, än på själva processen och det kollegiala lärandet.

Innehållsmässigt var det tidigare upplägget mer inriktat på kvalitetsarbete i stort och hur verksamheten skulle organiseras för att möta barns behov, medan det nu snarare är aktionsforskning som är i förgrunden.
- Andra förändringar är att vi numera har ett tydligt fokus på hur barns lärande kan främjas genom ett ökat lärande hos pedagogerna, säger Catarina Sandberg.

Praktiknära föreläsare

Ytterligare förändring i kursens utformning är att föreläsarna är lokala, praktiknära förskollärare som tidigare gått utbildningen och som arbetar aktivt med aktionsforskning. Trönningebjärsvägens förskola, Bumerangens förskola och Rolfstorps förskola har bidragit med lokala goda exempel gällande kartläggningar, aktioner och analyser. Något som kursdeltagaren Maria Gunnarsson, som till vardags arbetar på Siers förskola, uppskattar.
- Föreläsarna är förankrade i vardagen och arbetar som förskollärare i Varbergs kommun. Vi kan enkelt ta till oss deras erfarenheter och lärdomar och använda i vår egen praktik.

Maria Gunnarsson berättar vidare att hon inte tidigare läst forskning ett sätt som haft direkt bäring på det som görs i verksamheten. Genom olika teoretiska perspektiv har nya insikter om lärande uppstått. I aktionsforskningen har de tittat på vad förskolans verksamhet erbjuder barnen för aktiviteter som ger lärande.
- Våra aktioner har varit inspirerarede av Levande läsning och de kartläggningar vi gjort i verksamheten visar hur de yngre barnen använde barnböcker, berättar Maria Gunnarsson. Genom kartläggningen fick vi syn på hur vi kan skapa förutsättningar för barn att upptäcka böcker, inspirera och väcka lust för läsning.

Gemensamt språkbruk ger förståelse

En av de största vinsterna med aktionsforskningen är att det är förskollärare som utifrån en systematisk kartläggning av barnens och verksamhetens behov väljer utvecklingsområde och aktioner. Läroplanen ligger alltid till grund för val av aktion, och en god dialog med respektive chef kring kartläggningen kan vidga perspektiven och kopplingen till läroplansmålen. Aktionsforskningen ger förskollärare ett ökat professionellt språkbruk kring kvalitetsarbete och förskolans utbildning och undervisning. Malin Andersson Hill utvecklar tankeresonemanget om betydelsen av gemensamt språkbruk som innebär att vi har en gemensam förståelse när vi använder yrkesspecifika begrepp.
- Detta leder till att när vi talar med varandra så har vi redan gått förbi den första barriären och har en samsyn och förförståelse för bärande begrepp inom aktionsforskning som exempelvis kartläggning, analys, och aktioner.

Lisbeth Seger Svensson som arbetar på Ringvägens förskola har också höga förväntningar på vad kursen kommer att generera för praktiken. Hon menar att det viktiga har varit att utveckla kunskap kring hur man analyserar kartläggningen.
- Analysen blir ett verktyg som synliggör vad som behövs för att vi ska kunna planera vidare. I den dokumentation jag samlat in i aktionerna så kan det bli tydligt att jag behöver analysera mig själv som pedagog för att förstå hur det vi gör leder till ett lärande.

Carina Ohlsson, förskollärare på Träslövs förskola, har inte arbetat så länge i Varbergs kommun, men är imponerad av att man håller ut i en satsning som aktionsforskning. Likaså att processen utgår från den egna verksamhetens behov, knyter forskning till aktionerna och att det sker en utveckling på den egna förskolan.
- Mina tidigare erfarenheter, från andra kommuner, är att man hoppar från det ena projektet och utvecklingsområdet till det andra. Varberg håller i den här satsningen och att den pågått under så många år möjliggör att det sipprar genom hela verksamheten och skapar en långsiktig hållbarhet. Det är fantastiskt bra!

Margaretha Bengtsson och Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna