varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Vaccination mot covid-19

Illustration med spruta och plåster

Varbergs kommun och i Region Halland vaccinerar nu under våren omsorgstagare, delar av personalen och kommuninvånare mot covid-19. Målet är att alla som vill vaccineras ska få vaccin till mitten på sommaren.

Här nedan får du information om hur vaccinationsinsatsen fortskrider, när olika grupper vaccineras och av vem.

Folkhälsomyndighetens faktablad till dig som vaccineras. Länk till annan webbplats.

Kommunens vaccinationsinsats

Här kan du se en sammanfattning av vårt arbete med vaccinationer i kommunen. Hur många vi vaccinerat varje vecka beror på hur många doser vi blev tilldelade från Region Halland.


Vaccination av omsorgstagare

Den stora vaccinationsinsatsen på våra äldreboenden, i hemsjukvården och för personer med LSS-insats är nu klar. 94% av våra brukare och patienter valde att vaccinera sig.

Senast uppdaterad 28 juni.

Vaccination av medarbetare

Kommunens företagshälsovård, Kommunhälsan, har vaccinerat vårdnära medarbetare och avslutade denna insats vid midsommar. 2532 medarbetare inom kommunal och privat vård och omsorg i fas 1 och fas 2 erbjöds vaccination. 73%* av personalen i fas 1 och fas 2 är färdigvaccinerad med dos 2. Inom äldrevården och hemtjänsten har 85 % av kommunens personal valt att vaccinera sig.

Senast uppdaterad 28 juni.

*Summan kan aldrig bli 100% på grund av att några tackar nej till vaccination, vaccineras på vårdcentral på grund av allergi eller faller bort av annat skäl.

Nuläget i Halland

Vaccination mot covid-19 i Halland - Region Halland Länk till annan webbplats.

Vilka ingår i de olika vaccinationsfaserna?

På Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. finns rekommendationer för vaccination mot covid-19 samt en längre beskrivning över vilka som ingår i de olika faserna.

Fas 1

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre.
 • Personer med hemsjukvård eller hemtjänst.
 • Personer med hemsjukvård och LSS-insatser, i eget boende, samt gruppbostad.
 • Personal som arbetar vårdnära inom äldreomsorg, hemtjänst och hemsjukvård.

 • Vuxna (över 18 år) som bor tillsammans med någon som har hemsjukvård och/eller hemtjänst.

Fas 2

 • Personer som är 65 år och äldre, där de äldsta erbjuds att vaccination först.
 • Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation de senaste 12 månaderna och deras sammanboende
 • Personer med dialysbehandling och deras sammanboende
 • Personer som är 18 år och äldre som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta vaccineras först. (De med hemsjukvård har redan vaccinerats i fas 1).
 • Vårdpersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare, inklusive LSS och daglig verksamhet.

Fas 3

 • Personer i åldern 60-64 år
 • Personer i åldern 18-59 år i riskgrupp, med sjukdom eller tillstånd som ökar risk för sjukdom*
 • Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer 18-59 år med demenssjukdom eller kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer i socialt utsatta situationer, som hem- eller papperslösa.

* Sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19

 • kronisk hjärt- och lungsjukdom, inklusive stroke och hypertoni
 • kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma
 • tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation, t ex extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder
 • kronisk lever- eller njursvikt
 • diabetes typ 1 och 2
 • tillstånd som innebär kraftigt försämrat immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Down´s syndrom

Fas 4

 • Övriga personer 18-59 år, som inte tillhör någon riskgrupp.

Vem vaccinerar dig och var sker vaccinationen?

Tidplan för vaccinationer

Region Halland har en tidplan för vaccination i de olika faserna Länk till annan webbplats. på sin webbplats.

Vaccinationsbokningen Region Halland

Nu öppnar bokningen för dig som är 18-59 år och ingår i fas 4.

Bokning av vaccination sker i åldersordning från 59 år ner till 18 år. Takten i vaccinationen är helt beroende av hur vaccinleveranserna fortlöper.

Du får ett brev till din folkbokföringsadress. I brevet finns information om vaccination mot covid-19 och hur man går tillväga för att hitta mer information samt hur man bokar. Du bokar din tid på 1177.se Länk till annan webbplats..

Besked om dos 2 för dig som fått dos 1 av Astra Zenecas vaccin på vårdcentral

Du som fått dos ett av Astra Zenecas vaccin och är under 65 år kommer erbjudas en dos mRNA-vaccin, som PfizerBiontech och Moderna, enligt det rekommenderade intervallet 12-15 veckor. Du som har inbokad tid för dos 2 på vårdcentral behöver inte göra någonting utan kommer att bli kontaktad om det blir aktuellt att flytta tiden. Om du har frågor, kontakta din vårdcentral.

Rekommendation om åldersgräns på 65 år för AstraZenecas vaccin kvarstår — Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

När: Bokningen öppnade den 14 maj. De äldsta, 59 år, släpps på först och sedan går det i åldersordning ner till 18 år.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Boka via 1177.se. Länk till annan webbplats.

Ta med dig informationsbrevet till vårdcentralen eller vaccinationscentralen.

Avser dig som är 18-59 år och som lever som hemlös eller papperslös i Sverige.

När: Pågår.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Du kommer att bli kontaktad för att bli erbjuden en vaccinationstid.

Du som har anhörigbidrag vaccineras i den fas som du själv tillhör.

Rykten och desinformation om vaccin mot covid-19

På Läkemedelsverkets hemsida kan du läsa verifierad fakta kring vaccination och svar på de missuppfattningar som cirkulerar kring vaccinerna.

Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Risk för bedrägerier

Det finns risk för bedrägerier i samband med vaccinationen mot covid-19. Region Halland ber ALDRIG att du ska logga in med mobilt bankid eller din bankdosa via telefon för att bekräfta din bokning av vaccinationstid. De skickar heller inte sms eller e-post med länkar till webbsidor eller bokningssystem för att be dig boka eller bekräfta din vaccination. Vaccination mot covid-19 är gratis i Sverige och Region Halland kräver därför ingen betalning av dig.

Vid vaccination i hemmet är det alltid legitimerad personal från kommunen som kommer för att vaccinera och du får veta i förväg när vaccinationen ska ske.

Vad gäller efter min vaccination?

krisinformation.se Länk till annan webbplats. hittar du råd och information till dig som är vaccinerad mot covid-19.

Other languages

Vaccinerade i tidigare faser

När: Första dosen gavs vecka 2 och 3. Andra dosen gavs vecka 5 och 6. Kompletterande vaccination kommer att ske under våren.

Var: På ditt boende, kommunalt eller privat

Vem: Kommunen eller privat utförare vaccinerar

Hur: Meddela personal om du önskar vaccinera dig.

När: Pågår nu, du får informationsbrev från hemtjänsten.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i Varberg vid bokning på 1177.se.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Du kan ringa och boka tid på telefonnummer 010-476 19 35, vardagar mellan kl. 8-17.

Ta med dig informationsbrevet till vårdcentralen.

Vaccinering mot covid-19 under året berättigar till avgiftsfri sjukresa för dig med hemtjänst (ej inskriven i hemsjukvård).

Gäller även dig som har hemsjukvård med LSS-insats, i egen bostad eller gruppboende.

När: Klar för de som har hemsjukvård i kommunens regi.

Var: I ditt hem

Vem: Kommunen vaccinerar

Hur: Meddela kommunsköterskan om du önskar vaccinera dig.

När: Pågår nu, du får informationsbrev från kommunen

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning på 1177.se.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Boka vaccination mot covid-19 i Halland - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Om du behöver hjälp med att boka tid kan du be någon i din närhet att hjälpa dig.

Du kan också ringa och boka tid på telefonnummer 010-476 19 35, vardagar mellan kl. 8-17.

Ta med dig informationsbrevet till vårdcentralen.

Vaccinering mot covid-19 under året berättigar till avgiftsfri sjukresa för dig med hemtjänst (ej inskriven i hemsjukvård).

Gäller dig som bor i kommunalt boende. Avser gruppbostad LSS och servicebostad LSS och socialpsykiatriskt boende.

När: Klar för de som bor på kommunalt boende.

Var: På boendet.

Vem: Kommunen vaccinerar

Hur: Meddela personal om du önskar vaccinera dig.

När: Pågår. Du får brev från Region Halland när det är dags.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Du kan ringa och boka tid på telefonnummer 010-476 19 35, vardagar mellan kl. 8-17.

Vaccinering mot covid-19 under året berättigar till avgiftsfri sjukresa för dig som har personlig assistans enligt SFB (socialförsäkringsbalken).

När: Pågår. Du får brev från Region Halland när det är dags.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Du kan ringa och boka tid på telefonnummer 010-476 19 35, vardagar mellan kl. 8-17.

Vaccinering mot covid-19 under året berättigar till avgiftsfri sjukresa för dig som har LSS-insatser (ej inskriven i hemsjukvård)

Avser dig har genomgått benmärgs- eller organtransplantation de senaste 12 månaderna eller dig som har dialysbehandling.

När: Pågår.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Du kan ringa och boka tid på telefonnummer 010-476 19 35, vardagar mellan kl. 8-17.

Du som är sammanboende med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård

Avser dig som är över 18 år och sammanboende med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård. Gäller inte dig som är sammanboende med någon som har LSS-insatser utan hemsjukvård. Undantaget är om du är anställd som personlig assistent. Då vaccineras du i egenskap av vårdnära personal i fas 2.

När: Pågår nu, du får informationsbrev från kommunens sköterskor.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning på 1177.se.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Du kan ringa och boka tid på telefonnummer 010-476 19 35, vardagar mellan kl. 8-17.

Ta med dig informationsbrevet till vårdcentralen.

Vaccinering mot covid-19 under året berättigar till avgiftsfri sjukresa för dig med hemtjänst (ej inskriven i hemsjukvård).


Du som är sammanboende med person som genomgått transplantation eller är dialyspatient

Avser dig som är över 18 år och sammanboende med någon som har genomgått benmärgs- eller organtransplantation de senaste 12 månaderna eller någon som har dialysbehandling.

När: Pågår nu.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Du kan ringa och boka tid på telefonnummer 010-476 19 35, vardagar mellan kl. 8-17.

När: Pågår. Du får brev från Region Halland när det är dags.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Boka vaccination mot covid-19 i Halland - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Du kan också ringa och boka tid på telefonnummer 010-476 19 35, vardagar mellan kl. 8-17.

Ta med dig informationsbrevet till vårdcentralen.

När: Pågår.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Boka via 1177.se Länk till annan webbplats.

Ta med dig informationsbrevet till vårdcentralen eller vaccinationscentralen.

När: Pågår.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Boka via 1177.se. Länk till annan webbplats.

Läs om riskgrupper på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Ta med dig informationsbrevet till vårdcentralen eller vaccinationscentralen.

Avser dig, 18-59 år, med demenssjukdom eller kognitiv och psykiskt funktionshinder.

När: Pågår.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Boka via 1177.se Länk till annan webbplats. eller boka tid via uppsökande verksamhet.

Ta med dig informationsbrevet till vårdcentralen eller vaccinationscentralen.

Varbergs kommuns företagshälsovård, Kommunhälsan, vaccinerar vårdnära personal inom kommunen och hos de privata utförare som har avtal med kommunen enligt LOV, lagen om valfrihetssystem samt personal hos våra entreprenader enligt LOU, lagen om offentlig upphandling.

Boka vaccinationstid via länk, som du får av din chef.

Personal vaccineras i följande ordning:

Fas 1

Personal, oavsett anställningsform, inom:

 • särskilt boende (äldreboende)
 • korttidsboende
 • hemtjänst
 • hemsjukvård (oberoende av övrig insats, som hemtjänst, LSS)
 • trygghetslarm
 • bemanningsenheten
 • service – vårdnära personal inom fastighet, kost och städ.

Med vårdnära avses personal som har direktkontakt med eller arbetar närmare än 1,5 meter från våra brukare och kunder.

Fas 2

Personal, oavsett anställningsform, som vårdar personer över 18 år:

 • personlig assistans
 • boendestöd
 • gruppbostad, LSS och psykiatri
 • servicebostad, LSS och psykiatri
 • daglig verksamhet/sysselsättning

Om vaccination på utförarwebben

Övrig vårdpersonal vaccineras av Region Halland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Tel. 0340-88 000

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter