varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Vaccination mot covid-19

Illustration med spruta och plåster

Varbergs kommun och i Region Halland vaccinerar nu under våren omsorgstagare, delar av personalen och kommuninvånare mot covid-19. Målet är att alla som vill vaccineras ska få vaccin till mitten på sommaren.

Här nedan får du information om hur vaccinationsinsatsen fortskrider, när olika grupper vaccineras och av vem.

Folkhälsomyndighetens faktablad till dig som vaccineras.länk till annan webbplats

Kommunens vaccinationsinsats

Här kan ni följa vårt arbete med vaccinationer i kommunen. Hur många vi vaccinerar varje vecka beror på hur många doser vi blir tilldelade från Region Halland.
Senast uppdaterad 19 februari.

Vaccination av omsorgstagare

Den stora vaccinationsinsatsen på våra äldreboenden är klar. Nu vaccinerar vi inom hemsjukvården och näst på tur är personer med hemsjukvård och LSS-insats.

 • 1529 brukare på äldreboenden och patienter med hemsjukvård erbjuds vaccination.
 • 662 personer på äldreboenden och patienter i hemsjukvården är färdigvaccinerade.
 • 43%* av de som erbjuds vaccination i fas 1 är färdigvaccinerade med dos 2.

Vaccination av medarbetare

Kommunens företagshälsovård, Kommunhälsan, vaccinerar vårdnära medarbetare.

 • 2202 medarbetare i fas 1 erbjuds vaccination.
 • 458 medarbetare är färdigvaccinerade.
 • 21%* av personalen i fas 1 är färdigvaccinerade med dos 2.

*Summan kan aldrig bli 100% på grund av att några tackar nej till vaccination, vaccineras på vårdcentral på grund av allergi eller faller bort av annat skäl.

Nuläget i Halland

Vaccination mot covid-19 i Halland - Region Hallandlänk till annan webbplats

Vilka ingår i de olika vaccinationsfaserna?

På Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats finns rekommendationer för vaccination mot covid-19 samt en längre beskrivning över vilka som ingår i de olika faserna.

Fas 1

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre.
 • Personer med hemsjukvård eller hemtjänst.
 • Personer med hemsjukvård och LSS-insatser, i eget boende, samt gruppbostad.
 • Personal som arbetar vårdnära inom äldreomsorg, hemtjänst och hemsjukvård.

 • Vuxna (över 18 år) som bor tillsammans med någon som har hemsjukvård och/eller hemtjänst.

Fas 2

 • Personer som är 65 år och äldre, där de äldsta erbjuds att vaccination först.
 • Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation de senaste 12 månaderna och deras sammanboende
 • Personer med dialysbehandling och deras sammanboende
 • Personer som är 18 år och äldre som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta vaccineras först. (De med hemsjukvård har redan vaccinerats i fas 1).
 • Vårdpersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare, inklusive LSS och daglig verksamhet.

Fas 3

 • Personer i åldern 60-64 år
 • Personer i åldern 18-59 år i riskgrupp, med sjukdom eller tillstånd som ökar risk för sjukdom*
 • Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer 18-59 år med demenssjukdom eller kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer i socialt utsatta situationer, som hem- eller papperslösa.

* Sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19

 • kronisk hjärt- och lungsjukdom, inklusive stroke och hypertoni
 • kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma
 • tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation, t ex extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder
 • kronisk lever- eller njursvikt
 • diabetes typ 1 och 2
 • tillstånd som innebär kraftigt försämrat immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Down´s syndrom

Fas 4

 • Övriga personer 18-59 år, som inte tillhör någon riskgrupp.

Vem vaccinerar dig och var sker vaccinationen?

Preliminär tidplan för vaccinationer

Region Halland har en preliminär tidplan för vaccination i de olika fasernalänk till annan webbplats på sin webbplats.

När: Första dosen gavs vecka 2 och 3. Andra dosen gavs vecka 5 och 6. Kompletterande vaccination kommer att ske under våren.

Var: På ditt boende, kommunalt eller privat

Vem: Kommunen eller privat utförare vaccinerar

Hur: Meddela personal om du önskar vaccinera dig.

När: Pågår nu, du får informationsbrev från hemtjänsten

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i Varberg vid bokning på 1177.se.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Boka vaccination mot covid-19 i Halland - 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Om du behöver hjälp med att boka tid kan du be någon i din närhet att hjälpa dig, till exempel hemtjänstpersonal eller en närstående.

Du kan också ringa och boka tid på telefonnummer 010-476 19 35, vardagar mellan kl. 8-17.

Ta med dig informationsbrevet till vårdcentralen.

Vaccinering mot covid-19 under året berättigar till avgiftsfri sjukresa för dig med hemtjänst (ej inskriven i hemsjukvård).

Gäller även dig som har hemsjukvård med LSS-insats, i egen bostad eller gruppboende.

När: Pågår nu, du får informationsbrev och hälsodeklaration från kommunsköterska.

Var: I ditt hem

Vem: Kommunen vaccinerar

Hur: Meddela kommunsköterskan om du önskar vaccinera dig.

När: Pågår nu, du får informationsbrev från kommunen

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning på 1177.se.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Boka vaccination mot covid-19 i Halland - 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Om du behöver hjälp med att boka tid kan du be någon i din närhet att hjälpa dig.

Du kan också ringa och boka tid på telefonnummer 010-476 19 35, vardagar mellan kl. 8-17.

Ta med dig informationsbrevet till vårdcentralen.

Vaccinering mot covid-19 under året berättigar till avgiftsfri sjukresa för dig med hemtjänst (ej inskriven i hemsjukvård).

Boka vaccination mot covid-19 i Halland - 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Gäller dig som bor i kommunalt boende. Avser gruppbostad LSS och servicebostad LSS och socialpsykiatriskt boende.

När: Fas 2, preliminär start vecka 9. Kommunens personal delar ut brev från Region Halland när det är dags.

Var: På boendet.

Vem: Kommunen vaccinerar

Hur: Meddela personal om du önskar vaccinera dig.

När: Fas 2, preliminär start februari-mars. Du får brev från Region Halland när det är dags.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Det går i nuläget inte att boka tid för vaccination.

Vaccinering mot covid-19 under året berättigar till avgiftsfri sjukresa för dig som har personlig assistans enligt SFB (socialförsäkringsbalken).

När: Fas 2, preliminär start under februari. Du får brev från Region Halland när det är dags.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Det går i nuläget inte att boka tid för vaccination.

Vaccinering mot covid-19 under året berättigar till avgiftsfri sjukresa för dig som har LSS-insatser (ej inskriven i hemsjukvård)

Avser dig har genomgått benmärgs- eller organtransplantation de senaste 12 månaderna eller dig som har dialysbehandling.

När: Fas 2, preliminär start under februari.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Det går i nuläget inte att boka tid för vaccination.

När: Preliminär start vecka 15.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Det går i nuläget inte att boka tid för vaccination.

Läs om riskgrupper på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Avser dig, 18-59 år, med demenssjukdom eller kognitiv och psykiskt funktionshinder.

När: Preliminär start vecka 15.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Det går i nuläget inte att boka tid för vaccination.

Avser dig som är 18-59 år och som lever som hemlös eller papperslös i Sverige.

När: Preliminär start vecka 15.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Det går i nuläget inte att boka tid för vaccination.

Du som är sammanboende med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård

Avser dig som är över 18 år och sammanboende med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård. Gäller inte dig som är sammanboende med någon som har LSS-insatser utan hemsjukvård. Undantaget är om du är anställd som personlig assistent. Då vaccineras du i egenskap av vårdnära personal i fas 2.

När: Pågår nu, du får informationsbrev från kommunens sköterskor.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning på 1177.se.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Boka vaccination mot covid-19 i Halland - 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Om du behöver hjälp med att boka tid kan du be någon i din närhet att hjälpa dig, till exempel en närstående.

Du kan också ringa och boka tid på telefonnummer 010-476 19 35, vardagar mellan kl. 8-17.

Ta med dig informationsbrevet till vårdcentralen.

Vaccinering mot covid-19 under året berättigar till avgiftsfri sjukresa för dig med hemtjänst (ej inskriven i hemsjukvård).

Boka vaccination mot covid-19 i Halland - 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats


Du som är sammanboende med person som genomgått transplantation eller är dialyspatient

Avser dig som är över 18 år och sammanboende med någon som har genomgått benmärgs- eller organtransplantation de senaste 12 månaderna eller någon som har dialysbehandling.

När: Fas 2, preliminär start i februari.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Det går i nuläget inte att boka tid för vaccination.

Varbergs kommuns företagshälsovård, Kommunhälsan, vaccinerar vårdnära personal inom kommunen och hos de privata utförare som har avtal med kommunen enligt LOV, lagen om valfrihetssystem samt personal hos våra entreprenader enligt LOU, lagen om offentlig upphandling.

Boka vaccinationstid via länk, som du får av din chef.

Personal vaccineras i följande ordning:

Fas 1

Personal, oavsett anställningsform, inom:

 • särskilt boende (äldreboende)
 • korttidsboende
 • hemtjänst
 • hemsjukvård (oberoende av övrig insats, som hemtjänst, LSS)
 • trygghetslarm
 • bemanningsenheten
 • service – vårdnära personal inom fastighet, kost och städ.

Med vårdnära avses personal som har direktkontakt med eller arbetar närmare än 1,5 meter från våra brukare och kunder.

Fas 2

Personal, oavsett anställningsform, som vårdar personer över 18 år:

 • personlig assistans
 • boendestöd
 • gruppbostad, LSS och psykiatri
 • servicebostad, LSS och psykiatri
 • daglig verksamhet/sysselsättning

Om vaccination på utförarwebben

Övrig vårdpersonal vaccineras av Region Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som har anhörigbidrag vaccineras i den fas som du själv tillhör.

När: Fas 2, start vecka 7. Du får brev från Region Halland när det är dags. De äldsta, 80 år och äldre, vaccineras först. Näst på tur är personer 70 år och äldre.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Boka vaccination mot covid-19 i Halland - 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Du kan också ringa och boka tid på telefonnummer 010-476 19 35, vardagar mellan kl. 8-17.

Ta med dig informationsbrevet till vårdcentralen.

När: Preliminär start vecka 15.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Det går i nuläget inte att boka tid för vaccination.

När: Preliminär start vecka 16.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Det går i nuläget inte att boka tid för vaccination.

Risk för bedrägerier

Det finns risk för bedrägerier i samband med vaccinationen mot covid-19. Region Halland ber ALDRIG att du ska logga in med mobilt bankid eller din bankdosa via telefon för att bekräfta din bokning av vaccinationstid. De skickar heller inte sms eller e-post med länkar till webbsidor eller bokningssystem för att be dig boka eller bekräfta din vaccination. Vaccination mot covid-19 är gratis i Sverige och Region Halland kräver därför ingen betalning av dig.

Vid vaccination i hemmet är det alltid legitimerad personal från kommunen som kommer för att vaccinera och du får veta i förväg när vaccinationen ska ske.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Tel. 0340-88 000

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter