Sök

Beroendeenheten – stöd för dig med beroendeproblematik

Samtal i grupp

Beroendeenheten i Varbergs kommun erbjuder behandling och stöd för dig som är beroende av eller missbrukar alkohol, narkotika eller har ett spelmissbruk. Målgruppen är personer över 18 år.

Känner du igen dig?

  • Händer det att du dricker, drogar mer eller oftare än du tänkt dig? Känner du dig orolig över din konsumtion av alkohol eller droger? Har familjen eller närstående börjat reagera? Händer det att arbetsplatsen reagerar?

  • Spelar du för mer pengar än du har tänkt? Har det fått ekonomiska konsekvenser? Är du själv orolig över ditt spelande? Har familjen eller närstående börjat reagera?

  • Upplever du, som anhörig, att du känner dig ledsen, arg, deprimerad, håglös eller frustrerad? Känner du inte riktigt igen dig själv längre? Reagerar din familj eller omgivning på din situation eller hur du mår?

    Om något av det här känns bekant, hör av dig.

Kontakta oss eller ansök

Beroendeenheten erbjuder insatserna enligt nedan.

För att ansöka om en insats tar du kontakt med vuxenenhetenlänk till annan webbplats, socialförvaltningen på telefon 0340-889 97.

För rådgivande samtal kontakta oss direkt på beroendeenheten på mottagningstelefon 0721-51 61 20

Du som är under 18 år kan vända dig till ungdomsrådgivningen

Vi erbjuder följande insatser:

Samtliga insatser är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.

Återfallsprevention

Återfallsprevention vänder sig till dig med beroendeproblematik kopplat till alkohol, narkotika eller spel om pengar. Syftet är att förebygga återfall och ges både individuellt och i grupp. Återfallsprevention är till för dig som haft en period av nykterhet och spelfrihet och vill ha verktyg att behålla detta.

Behandlare och deltagare jobbar aktivt tillsammans med att kartlägga destruktiva beteenden och tankemönster. Programmet är uppbyggt på minst åtta träffar med fyra extra samtal om behovet finns. Behandlingen kräver att du är nykter- drog- och spelfri under hela behandlingstiden som varar mellan åtta till tolv veckor. Du träffar behandlaren en gång i veckan och får efter varje samtal med dig en hemuppgift för att aktivt öva på beteende- och tankeförändringar mellan träffarna.

Community Reinforcement Approach

Community Reinforcement Approach (CRA) är en behandling som har sin utgångspunkt i KBT, kognitiv beteendeterapi, och utförs enskilt. Modellen riktar sig till personer med olika beroendetillstånd där ditt mål kan variera från livslång avhållsamhet till ett minskat intag av alkohol. Behandlingen förutsätter nykterhet under behandlingsperioden och behandlaren förhandlar tillsammans med dig fram en period då du förbinder dig att vara nykter. Detta brukar vanligtvis vara under 90 dagar, som också är den tid då behandlingen sker regelbundet, ca en till två gånger per vecka. Tyngdpunkten i behandlingen ligger på social färdighetsträning och att förhindra återfall . CRA är en tidsbegränsad behandling om 15 – 20 samtal samt tre extra ”Booster-samtal” under ett års tid. Möjlighet till telefonkontakt finns mellan besöken.

Ett av de viktigaste inslagen i behandlingen är kartläggningen av missbruket där vi tittar på inre och yttre faktorer som utlöser användandet av alkohol/droger och de konsekvenser detta får både på kort och lång sikt. På samma sätt kartläggs alternativa aktiviteter för att hitta något som du ser som mer belönande och värdefullt än att använda alkohol/droger. Målet är att du lär dig att upptäcka högrisksituationer som leder till användande av alkohol/droger samt att uppmärksamma dig på det som förstärker ett drogfritt liv. Du förväntas vara aktiv både under samtalen men också mellan träffarna i form av hemuppgifter. I behandlingen ges möjlighet att involvera en närstående i din behandling.

Motivational Enchnacement Theraphy

Motivational Enhancement Therapy (MET) är en behandlingsmetod som syftar till att utveckla och uppmuntra dig som är beroende av alkohol till att förändra din alkoholkonsumtion. Behandlingen sker enskilt och du och behandlaren träffas totalt fem till sju gånger under 12 veckor. Denna behandling kan pågå innan och efter en annan behandlingsmetod men också under pågående behandling för att komplettera och stärka motivationen. Det är viktigt att du har motivation och kunskap för att själv kunna göra en positiv förändring. Behandlaren hjälper dig genom att hitta vägen och stärka din motivation genom hela behandlingen.

Behandlingen inleds med en kartläggning för att skapa en överblick över din alkoholkonsumtion, dess effekter och konsekvenser. Behandlaren går också igenom olika delar som påverkas av alkoholkonsumtionen. Kartläggningen avslutas med en återkoppling till dig av den informationen som kommit fram och här finns möjlighet för digatt ta med en närstående för att förstärka motivationen ytterligare. Behandlaren undersöker tillsammans med dig och den närstående vad man kan göra för att öka möjligheterna att nå målet att förändra en problematisk alkoholkonsumtion. Behandlaren jobbar genom hela behandlingen aktivt med att motivera dig att göra de förändringar som du satt som mål att nå.

Hashavvänjningsprogrammet

Haschavvänjningsprogrammet (HAP) vänder sig till dig som regelbundet röker cannabis. Med regelbundet menar man en person som röker två till tre gånger i veckan eller mer under en sexmånaders period. Programmet sker individuellt och du träffar din behandlare under sex till åtta veckor. Programmet syftar till att följa utsöndringen av cannabis i kroppen och därför handlar programmet inledningsvis om fakta omvad som händer i kroppen när du slutar använda drogen. Till en början sker träffarna mer intensivt för att senare glesas ut i takt med att cannabisen trappas ut. Därefter fokuserar programmet på andra områden, exempelvis hur man kan öka chanserna att inte återfalla i missbruk. Detta genom att du arbetar med att förhindra återfall, reflekterar över din framtid och vem du är när du inte använder cannabis. Under programmets gång får du med dig hemuppgifter mellan träffarna för att aktivt jobba med olika moment som är till för att underlätta avvänjningsperioden. I programmet ingår också provtagning minst en gång i veckan under hela behandlingen för att följa utsöndringen.

12-stegsbehandling

12-stegsprogrammet bygger på sjukdomsbegreppet som innebär att alkoholism och narkomanin ses som en sjukdom och ska därefter behandlas som en kronisk sådan.

Behandlingen sker i grupp. Där vi genom att arbeta med stegen i programmet får mer kunskap om beroendesjukdomen och verktyg till att tillfriskna och behålla en alkohol-, och drogfrihet.

12-stegsprogrammet är ett andligt men inte ett religiöst program där andlig tillväxt och andliga principer eftersträvas. Exempel på andliga principer är kärlek, ärlighet, tillit och respekt m.m.

En vanlig missuppfattning om 12-stegsprogrammet är att det är ett religiöst program med kopplingar till kyrkan eller till någon religion då ordet ”Gud” ofta används inom 12-stegsrörelsen. ”Gud” används som ett samlingsnamn för en starkare kraft och har ingenting alls att göra med religion. Det handlar om att hitta en kraft starkare än dig själv och beroendet som hjälper dig på din väg i tillfrisknandet. Du bestämmer själv vad din starkare kraft är så länge det är en kärleksfull kraft som vill dig väl. Ett exempel på en starkare kraft skulle kunna vara behandlingsgruppen eller gemenskapen där alla individers kraft tillsammans är starkare än din egen kraft.

12-stegsbehandlingen i Varbergs kommun är uppdelad i två delar. En primärbehandling som pågår under tre månader och eftervård i nio månader. Primärbehandlingen ligger under förmiddagar varje dag och eftervården en kväll i veckan.

Det är total avhållsamhet från alkohol och droger under behandlingstiden.

Mer information om 12stegs programmet:

https://www.nasverige.org/länk till annan webbplats

http://www.aa.se/länk till annan webbplats

Enskilda samtal

Enskilda samtal kan erbjudas som en behandlingsmetod och kan ha olika inriktningar så som KBT, Motiverande Intervju (MI), samt återfallspreventiva inslag. Samtalen har olika upplägg beroende på ditt behov.

Anhöriggrupp

Anhöriggruppen vänder sig till dig som är anhörig till personer med beroendeproblematik. Anhörigprogrammet bygger på 12-stegsfilosofin och deras synsätt på medberoende. Syftet med programmet är att du ska få kunskap om vad som händer i en familj eller relation där en närstående lever med missbruk. Syftet är också att få möta andra anhöriga som befinner sig i samma situation. Anhörigprogrammet startar en gång varje vår och höst med max tio deltagare. Gruppen träffas en gång i veckan under kvällstid. Anhörigprogrammet använder sig av Al-Anon som är en självhjälpsgrupp för dig som har någon i din närhet som är beroende. Du behöver inte göra en särskild ansökan via socialtjänsten utan kan kontakta beroendeenheten direkt på telefon 072-151 61 20.

Kvinnogrupp

Kvinnogruppen är en gruppverksamhet för dig som är kvinna och har beroendeproblematik. Gruppen träffas en gång i veckan under åtta till tio veckor. Varje träff har ett tema som gruppledaren håller i. Teman varvas med föreläsningar om aktuella ämnen. Kvinnogruppen startar en gång varje vår och höst. Du behöver inte göra en särskild ansökan via socialtjänsten utan kan kontakta beroendeenheten direkt på telefon 072-151 61 20. Gruppen är inte biståndsbedömd.

Rådgivande samtal

Misstänker du att du har problem med alkohol/droger och/eller spel men är osäker på om du behöver hjälp? Beroendeenheten erbjuder två rådgivande samtal med syftet att ge råd om vilken hjälp som kommunen erbjuder dig med beroendeproblematik eller till dig som anhörig. Samtalen kan också röra allmän information om beroendeproblematik. Rådgivande samtal kan vara helt anonymt vilket innebär att ingen dokumentation sker i samband med samtalen. Du behöver inte göra en särskild ansökan via socialtjänsten utan kan kontakta beroendeenheten direkt på telefon 072-151 61 20.

Provtagning

På beroendeenheten finns det möjlighet att lämna urinprov och utandningsprov. För att lämna prov krävs ett uppdrag från en socialsekreterare och du behöver ha en annan pågående insats eller utredning på socialtjänsten. Provtagningen är alltid övervakad vilket innebär att personal är med inne på provtagningstoaletten. Du som lämnar prov kommer att bli ombedd att legitimera dig innan provtagning. Vid provtagningstillfället kommer personalen att guida dig i vilka rutiner som gäller när man ska lämna prov.

NADA-ackupunktur

Nada akupunktur lindrar abstinensen vid beroendetillstånd. Öronakupunktur NADA har blivit en vanlig del av behandlingen vid alkohol-, narkotika- och läkemedelsberoende. Det har också visat positiva effekter för att lindra ångest och depressioner. Generell behandling 8-10 gånger eller efter behov, 1 timme per tillfälle. Du behöver inte göra en särskild ansökan via socialtjänsten utan kan kontakta beroendeenheten direkt på telefon 072-151 61 20.

ikon

Kontakta oss

Beroendeenheten

Besöksadress
Träslövsvägen 62A (Bolmen)

432 37 Varberg

Mottagningstelefon 0701-47 78 56

Måndag, onsdag, torsdag 9-11

Tisdag 16-17

Självservice & blanketter