varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-11-15

Platsernas betydelse i staden

Den första delen i arbetet med ett stadsbyggnadsprogram, själva inventeringen, är i
full gång! Projektmedarbetare från kommunens samhällsbyggande verksamheter
fördjupar sina kunskaper om utvalda områden i staden för att få ett så bra
underlag som möjligt inför den kommande utformningen av riktlinjer.

Delar av referensgruppen reflekterar över vilka kvaliteter och brister som finns i Varbergs stadsmiljö.

Stadsbyggnadsprogrammet för Varbergs stad ska bli en vägledning och ett stöd i kommunens arbete med att planera hur staden kan växa och förtätas. Det ska också hjälpa till att skapa tydlighet och en större förutsägbarhet kring utvecklingen av olika områden i staden för fastighetsägare, exploatörer och personer som bor och verkar i staden.

Läsa, studera, samtala och lyssna för djupare kunskap

För att riktlinjerna i stadsbyggnadsprogrammet ska bli ett bra verktyg, behöver arbetsgrupperna i projektet få en ännu bättre bild av de kvaliteter och brister som finns på de platser som omfattas av programmet. Därför inleds hela arbetet med en inventeringsdel.

- Våra projektmedarbetare hämtar kunskap från olika håll. De tar del av resultatet av tidigare inventeringar samtidigt som de uppdaterar sig om relevanta delar i kommunens strategidokument. De är också ute och tittar på de olika platserna och lyssnar in olika perspektiv på hur olika områden upplevs och används idag. Det handlar om att förstå kontexten, att förstå olika platsers sammanhang i staden, berättar Eva Örneblad som är projektledare för Stadsbyggnadsprogrammet.

Spännande samtal med referensgrupp och invånargrupp

I dagarna har den del av inventeringen som handlar om att lyssna in olika perspektiv genom dialogträffar genomförts. Projektet har träffat två olika grupper - en referensgrupp med representanter för olika, specifika kunskapsområden kopplade till stadsutveckling och en grupp med kommuninvånare som valts ut utifrån ålder, kön och område i staden där man bor. Pontus Karlsson, planarkitekt i projektet, berättar:

- Referensgruppen, som har kunskaper om allt från mjukare värden som barn-, trygghets-, och kulturmiljöperspektiv till bygg- och näringslivsperspektiv, har samtalat med oss kring helheten i staden medan invånargruppen har fått titta närmare på de fyra olika delområden som ska ringas in i programmet. Det har varit väldigt spännande att ta del av skilda tankar om hur platser uppfattas och hur de används.

Klara Mörk, som också är planarkitekt, fyller i:

- Ja, de olika perspektiven utifrån både fackkunskapen hos referensgruppen och detaljerad platskännedom hos invånargruppen, tillför mycket inför arbetet med riktlinjerna. Det som för oss tjänstepersoner vid första anblick är en mindre grönyta i ett bostadsområde, kan för de som bor i området vara ”platsen där alla ungdomar hänger”. Att få kännedom om huruvida en plats upplevs som levande eller död, allas plats eller någras, en trygg plats eller otrygg, är jätteviktigt!

Kommande projektfas med utformning av riktlinjer

Arbetet med att inventera områden i staden och analysera resultatet pågår fram till jul. Efter helgerna går projektet in i en ny fas, då ska man börja arbeta med utformning av riktlinjerna. Arbetet med Stadsbyggnadsprogrammet är utformat som ett projekt på stadsbyggnadskontoret och kommer att pågå till hösten 2019. Är du intresserad av att veta mer om arbetet, så kika in på varberg.se/stadsbyggnadsprogrammet.