varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-12-21

Nyheter i plan- och bygglagen från den 1 januari 2019

Från och med den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser om bland annat förändrad beräkning av tidsfrister och avgiftsreducering i ärenden om lov och förhandsbesked samt i anmälningsärenden (t.ex. bygglovsbefriade åtgärder). Det införs även regler om att den som ansökt eller anmält ska få skriftlig information om vilka tidsfrister som gäller, att avgiften kan reduceras och att byggnadsnämndens beslut kan överklagas. De nya bestämmelserna tillämpas på ansökningar och anmälningar som kommit in till byggnadsnämnden från och med den 1 januari 2019.

Ett hus håller på att byggas

Hur påverkar de nya reglerna dig som sökande?

- Du kommer att få mer skriftlig information.
- Om ansökan (anmälan) inte är fullständig, kommer du att bli förelagd att komplettera din ansökan (anmälan).
- Tiden för att komplettera ansökan (anmälan) kan bli snävare för att handläggningstiden ska hållas.
- Om föreläggandet inte följs, kommer ansökan (anmälan) att avvisas eller avgöras i befintligt skick (Observera att byggnadsnämnden alltid tar ut en avgift för sin handläggning oavsett utgång i ärendet).
- Om tidsfristerna för handläggning och beslut inte hålls, kommer delar av din avgift att successivt reduceras.

Det blir ännu viktigare att du som sökande lämnar in en fullständig (komplett) ansökan eller anmälan redan från början.

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta byggnadsnämndens förvaltning (stadsbyggnadskontoret) via Varberg direkt på telefonnummer 0340-880 00. Varberg direkt tar emot alla förvaltningens samtal och kan vid behov koppla dig vidare till rätt handläggare. Det går också bra att skicka e-post till bn@varberg.se.