varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2019-11-08

Nya ledningar i Östra Hamnvägen: första steget mot byggbar mark i Västerport

Under november börjar arbetet med att göra marken i Västerport byggbar. VIVAB inleder genom att bygga nya ledningar som ska ta hand om dagvattnet i området.

Ledningsarbete på gång på Östra Hamnvägen.

I dagsläget rinner stadens dagvatten (regn- och smältvatten) genom ledningar som ligger under det område som ska bli etapp 1 i Västerport. För att marken ska kunna iordningställas och bli byggbar måste vattnet ledas om.

En bit i taget

De nya ledningarna kommer grävas ner längs med Östra Hamnvägen, på sträckan mellan Magasinsgatan och Otto Torells gata. Rören är stora – upp till en diameter på 1 600 mm – och gatan grävs upp i etapper. Samtidigt som den nya dagvattenledningen anläggs passar VIVAB även på att lägga ner ledningar för dricksvatten och avloppsvatten till de kommande husen i Västerport.

Öppen körbana

Under tiden arbetet pågår kommer Östra Hamnvägen att vara öppen för trafik. Beroende på var arbetet sker kommer dock trafiken att ledas in på hamnplan eller få köra på en smalare körbana. Gång- och cykelväg kommer att ledas om och in- och utfarter till närliggande fastigheter kan tillfälligt flyttas.

Klart sommaren 2020

Arbetet, som utförs av Skanska, har påbörjats och beräknas vara klart till sommaren 2020. Första trafikomläggningen sker på tisdag den 12 november då biltrafiken kommer ledas in på hamnplan så att Östra Hamnvägen frigörs för ledningsarbetet. Cykel- och gångtrafiken kommer inte att påverkas i detta första skede.

ikon

Nyheter