varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-09-03

Nu kommer trygghetsenkäten till Varbergs kommun

Under hösten kommer ett antal personer i Varbergs kommun få möjligheten att delta i en enkätundersökning som rör trygghetsfrågor. Syftet är att få en bild av kommuninvånarnas syn på trygghet och säkerhet, men också av hur man ser på hot och risker.

Det är SCB (Statistiska centralbyrån) och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som står bakom enkäten.

Frågeställningarna i undersökningen delas in i följande områden: olyckor, samhällsstörningar, informationssäkerhet och förväntningar på samhället. För Räddningstjänsten Väst kommer resultatet av undersökningen att utgöra ett viktigt underlag för prioritering av framtida arbete. Resultatet ger en bild av inom vilka områden räddningstjänsten ska arbeta främjande och förebyggande och satsa resurser.

Totalt kommer 43 600 personer, mellan 18 och 79 år, runt om i Sverige få möjlighet att besvara enkäten. Deltagarna slumpas fram. Undersökningen pågår under veckorna 36–47. SCB har på uppdrag av MSB hand om utskick, insamling och sammanställning av svar. Deltagande i undersökningen sker helt anonymt.

Kommuninvånarnas syn på trygghet viktig för räddningstjänsten

Räddningstjänsten Väst ser positivt på undersökningen och hoppas att du som blir utvald väljer att svara. I strävan efter ett tryggare samhälle för alla där antalet oönskade händelser minskar, behöver räddningstjänsten veta hur kommunens invånare ser på sin egen trygghet och säkerhet, men också vad som upplevs som hot och risker.