varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-10-18

Mark- och miljödomstolen kommer till Varberg

Den 22 oktober kommer mark- och miljödomstolen till Varberg för förhandlingar utifrån Trafikverkets tillståndsansökan i projekt Varbergstunneln. En godkänd miljödom är den sista formella milstolpen för projektet.

Skiss över stationsområdet i framtiden

Skiss: Abako

I tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen söker Trafikverket tillstånd för vattenverksamhet och arbeten nära Natura 2000-området på Getterön. Syftet med ansökan är att mark- och miljödomstolen ska fastställa villkor för anläggandet av projektet. Det handlar till exempel om villkor för:

 • grundvattenbortledning
 • buller
 • vibrationer
 • utsläpp av vatten
 • Natura 2000-området på Getterön

Trafikverket har under de senaste åren utrett möjliga skyddsåtgärder för och miljökonsekvenser av projekt Varbergstunneln. Utredningarna har sammanställts i en teknisk beskrivning och i en miljökonsekvensbeskrivning. De ligger till grund för prövningen i mark- och miljödomstolen. I ansökan ingår också en samrådsredogörelse, som innehåller inkomna synpunkter från myndigheter, organisationer och allmänhet.

Förhandlingen pågår i en vecka på Arena Varberg och domstolen förväntas meddela miljödom i januari 2019.

Miljömål i projektet

Trafikverkets miljömål för projekt Varbergstunneln handlar om:

 • Naturvärdena kring Natura 2000-områ­det på Getterön ska inte försämras av projektet. Skyddsåtgärder ska genomföras för att minska bullerpåver­kan. Under byggskedet ska skyddsåtgär­der genomföras för att minska risken för påverkan från lakvatten.
   
 • Förekomsten av förorenad mark och risker kring spridning av miljöfarliga ämnen från förorenad mark ska efter projektets genomförande vara mindre än i nuläget.

 • Påverkan på grundvattnet i bygg- och driftskedet ska minimeras.

 • Under byggskedet ska påverkan från mass­transporter minimeras genom att undvika transporter genom Varberg och genom att utnyttja lämpliga tillfälliga upplagsytor. Överskottsmassorna ska i möjligaste mån utnyttjas i projektet och andra närliggande projekt, t ex för bullervallar, markhöjning i Västerport och sluttäckningen av Lassabackadeponin.