varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-02-28

Länsstyrelsen vill se fördjupade utredningar om Västerport

Länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har nu lämnat sina granskningsyttranden om detaljplanen för Västerport, etapp 1. Ett antal utredningar behöver kompletteras och förtydligas, bland annat när det gäller klimatsäkring, markföroreningar och påverkan på närliggande kulturmiljö.

Stigande vattennivåer - en utmaning för alla kuststäder.

Den största frågan i länsstyrelsens yttrande handlar om hur Västerport ska klimatsäkras, så att den nya stadsdelen tål förhöjda havsnivåer och vad detta för med sig. I höstas kom FN med nya siffror som visar att havsnivån ökar i snabbare takt än vad man tidigare trott.

-Länsstyrelsen vill att vi tillämpar försiktighetsprincipen och tydligare beskriver och motiverar de skyddsåtgärder och marginaler vi utgår ifrån, till exempel hur vi ska hantera extremväder som kan uppkomma vart 200:e år. Det räcker att notera vattennivåerna denna vinter, för att förstå hur viktiga dessa frågor är, säger Maria Hagelberg, projektledare för Västerport.
- Vi behöver göra en sammanvägning utifrån de underlag vi har tagit fram och tydligare beskriva hur området påverkas vid extrema havsnivåer och vilka skyddsåtgärder som krävs. Om det i sista änden betyder att marken i etapp 1 måste höjas ytterligare, är för tidigt att säga än.

Fler provtagningar i marken

När det gäller markföroreningar skiljer sig bedömningen från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och länsstyrelsen åt. Miljö- och hälsa anser att de undersökningar som gjorts, och att de krav som ställts, är tillräckliga medan länsstyrelsen anser att ytterligare provtagningar behöver göras i området.
-Man vill säkerställa att så kallade flyktiga föroreningar, alltså gaser, inte byggs in under den kommande bostadsbebyggelsen, säger Maria Hagelberg.
- Eftersom projekteringen i området pågått parallellt med planarbetet finns här nu ytterligare utredningsresultat som inom kort kan inarbetas i förslaget, till exempel har ett 50-tal nya provpunkter analyserats. Eventuellt behöver vi också komplettera med provtagningar även i befintlig bebyggelse, till exempel Campus och Fregatten.

Stabilitet och buller

Utöver detta vill länsstyrelsen bland annat få tillgång till de siffror som ligger till grund för beräkningen av stabiliteten i området, man vill att påverkan på Natura 2000-området samt den närliggande kulturmiljön utreds ytterligare och att kommunen tydligare redovisar att man klarar att hantera bullret från hamnen.

Också miljö- och hälsa efterlyser en tydligare beskrivning av hur bullret från järnväg och hamn tillsammans påverkar de framtida boende, och hur tillåtna nivåer kan säkras. Båda myndigheterna påpekar att Campus fläktaggregat låter för mycket för att bostäder ska kunna byggas i närheten. Denna fläkt kommer dock att bytas ut och bullret kommer då att minska och hamna på acceptabla nivåer.

"Viktigast är att Västerport blir en bra och säker stadsdel"

Eftersom länsstyrelsens synpunkter berör såpass tunga områden, som till exempel klimatsäkring, rekommenderar de att planförslaget genomgår en ny granskning.
-Vi kommer sätta oss nästa vecka och närmare analysera länsstyrelsens yttrande. Efter det bestämmer vi hur vi ska gå vidare. Hur mycket projektet kommer försenas går inte att säga i nuläget, säger Maria Hagelberg.
Hon forsätter:
- Projektet har tagit fram de utredningar som länsstyrelsen begärde efter samrådet förra våren. Vi har dock inte i alla delar lyckats vara så tydliga som vi önskat, och inte redovisat resultaten på den detaljnivå länsstyrelsen kräver. I några fall har vi inte heller hunnit arbeta in alla utredningar och resultat som finns. Det är klart att det hade känts bättre om länsstyrelsen varit mer positiv, men det viktigaste är att Västerport blir en bra och säker stadsdel. Och vi kommer att göra vad som krävs för att uppnå det.

ikon

Nyheter