varningsikon

2021-01-22

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2019-10-15

Långsiktighet a och o i budgetarbetet

Varbergs kommun har god kontroll på ekonomin och en långsiktig plan för att hantera kommande lågkonjunktur. Idag stod budgeten för 2020 och plan 2021-2024 på agendan för kommunstyrelsens arbetsutskott.     

Redan i november förra året antogs en ekonomisk ram för år 2020. Innehållet i den ramen ligger kvar och utgör det förslag till budget som tagits upp i kommunstyrelsens arbetsutskott idag. Nästa steg är beslut i kommunstyrelsen den 29 oktober och det slutliga beslutet om budgetförslaget tas i kommunfullmäktige den 12 november.

Det globala påverkar det lokala

Kommunens skatteintäkter påverkas av världsekonomin och när konjunkturen nu bromsar in går sysselsättningen ner och skatteintäkterna ökar inte lika mycket som tidigare. Detta innebär en utmaning för kommunerna de kommande åren. Vi ser även en demografisk förändring där de grupper av befolkningen som är i behov av kommunens tjänster, såsom barn och äldre, ökar mer än den förvärvsarbetande delen av befolkningen. Fler invånare med behov av kommunens tjänster leder till behov av fler medarbetare. Redan idag är dock många personalgrupper svåra att rekrytera, ett problem som spås bli än större kommande år.

Fokus på 2021–2024

I kommunens budgetarbete krävs långsiktighet och fokus har redan under 2019 legat på åren 2021–2024, då vi vet att verksamheten behöver anpassas för att vi ska vara rustade att möta kommande utmaningar. Vi kommer att behöva hitta nya arbetssätt för att tillsammans kunna fortsätta leverera god verksamhet till våra kommuninvånare. Budgetförslaget för 2020 avviker inte från den ekonomiska ram som antagits tidigare. Men redan nu arbetar vi för att anpassa verksamheten och förbereda oss för snävare ekonomiska förutsättningar 2021. I budgetförslaget för år 2020 har medel avsatts för att arbeta med personalförsörjning och digitalisering, vilket är en del i detta.

ikon

Nyheter