varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-11-14

Kommunens budget beslutad

Igår kväll, den 13 november, fattade kommunfullmäktige beslut om Varbergs kommuns budget för 2019 och plan för 2020-2023.

Varbergs kommuns styrmodell med vision, mål och inriktningar ligger som grund för budgetarbetet. Tillsammans med andra faktorer och förutsättningar finns modellen beskriven i det beslutade dokumentet.

I Budget 2019 – Plan 2020-2023 kan du bland annat läsa om vilka investeringar som ska genomföras de närmaste åren och vilka politiska prioriteringar som fullmäktige beslutat om.

Politiska prioriteringar

Till de politiska prioriteringarna för planperioden 2019-2023 hör satsningar på personal- och kompetensförsörjning, bland annat av särskilt svårrekryterade personalgrupper. För att kunna utveckla välfärdstjänsterna och hantera framtida personalförsörjning tillförs också resurser för ett kommunövergripande digitaliseringsarbete.

Varberg är en växande kommun med ett stigande antal invånare. Resurser prioriteras därför för att möta behovet av stöd och utveckling inom olika kommunala verksamheter. Socialnämnden tillförs resurser för att bibehålla kvaliteten inom äldreomsorgen och för att möta behovet av fler platser i särskilt boende. Resurser tillförs även förskola, grundskola och gymnasieskola då antalet barn och elever blir fler och för fortsatt utveckling av verksamheten. Att Varberg växer påverkar även de samhällsbyggande nämnderna med prioritering av resurser till hamn- och gatunämnden och kommunstyrelsen som följd.

En resursförstärkning går dessutom till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för tillkommande kostnader i och med inrättandet av en ny nämnd.

Det kostar att växa

En följd av de stora investeringar som genomförs och planeras i kommunen är att lånebehovet ökar. Kommunen behöver låna omkring 730 mnkr under perioden 2019-2023. Varbergs kommun kommer även fortsättningsvis att ha en låg skuldsättning i förhållande till andra jämförbara kommuner och den finansiella risken bedöms som mycket låg.

- Det är en bra budget som ger oss goda förutsättningar för att kunna leverera på en fortsatt god och hög nivå, säger Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande.
 
Budget 2019 finns att läsa här Pdf, 3.1 MB. (Pdf, 3.1 MB).