varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-03-27

Justering av upphandlingsunderlag inför nytt ramavtal om markarbeten

Kommunstyrelsens arbetsutskott har idag beslutat att justera underlaget för upphandling av markentreprenader, entreprenadmaskiner, lastbilstransporter, grus och sand.

Bakgrund

Ett nytt ramavtal för markarbeten ska tecknas för Varbergs kommun. Efter synpunkter om att kommunens förfrågningsunderlag endast gör det möjligt för större företag att delta i upphandlingen, har kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med kommunens upphandlingsenhet och representanter från beställare i verksamheten gått igenom underlaget på nytt. Syftet har varit att undersöka hur möjligheten för små och medelstora företag att lämna anbud i högre grad kan främjas.

Orsak till det ursprungliga förfrågningsunderlagets utformning

I hittills gällande avtal för markarbeten har kommunens förvaltningar och bolag* hanterat flera olika avtalsområden och samordnat kontakter med många olika entreprenörer, vilket visat sig kräva en mer omfattande beställarorganisation än den kommunen har i dagsläget. Varberg befinner sig i en intensiv tillväxtperiod, där tidsfaktorn och takten på olika utbyggnadsprojekt är avgörande för att stadsutvecklingen i sin helhet ska fungera och hålla tidplan. Inför den nya avtalsperioden togs därför fasta på den tids- och resursmässiga fördelen med ett fåtal avtalspartner som arbetar med underleverantörer och ansvarar för samordning av dessa, jämfört med att kommunens olika beställare ska ha direktkontakt med – och hantera samordning av – flera olika leverantörer. Små och medelstora företag skulle därmed ha möjlighet att få uppdrag som underleverantörer, även om det inte skulle vara genom direktavtal med kommunen.

Vilka förändringar görs i upphandlingsunderlaget?

Efter att ha lyssnat på de synpunkter som kommit från mindre och medelstora företag, väljer kommunstyrelsens arbetsutskott nu att göra justeringar i upphandlingens förfrågningsunderlag.

Att avbryta den pågående upphandlingen skulle, med risk för eventuella överprövningar, kunna leda till att ett nytt avtal finns på plats först sommaren 2019. Eftersom detta skulle få stora konsekvenser för pågående och planerade markarbeten har idag istället beslutats:

1. Att exkludera del 1 och del 3 ur upphandlingsunderlaget, det vill säga de delar som avser köp av maskintimmar, transporter och leverans av grus i entreprenader då beställaren utför arbeten under beställarens plats- och arbetsledning.

  1. 2. Att gällande dessa delar (1 och 3) istället föreslå en förlängning av nuvarande avtal för lastbilstransporter och entreprenadmaskiner inklusive förare (KS 2015:0042).
  1. 3. Att del 2 och 4 i förfrågningsunderlaget fortsätter upphandlas enligt plan, men med förlängd anbudstid.
  1. 4. Att ge upphandlingsavdelningen i uppdrag att genomföra upphandling av grus genom ett tillfälligt avtal.

Vad händer framöver?

Kommunen kommer nu att ta ett nytt helhetsgrepp kring de behov som finns inom området markentreprenader (även de delar som ingår i del 2 och 4 i pågående upphandling). En av flera aktiviteter blir att bjuda in marknadens aktörer till dialogmöten. Målsättningen är att hitta ett arbetssätt som både kan möta samtliga intressenters synpunkter och tillgodose behoven hos kommunens beställande förvaltningar och bolag.

För kommunens organisation innebär dagens beslut sannolikt att de förvaltningar och bolag som avropar från avtalen får ett utökat krav på samordning av leverantörskontakter.

*Beställare av markarbeten inom kommunens organisation är främst hamn- och gatuförvaltningen, serviceförvaltningen, VFAB (Varbergs Fastighets AB) och VIVAB (Vatten & Miljö i Väst AB, som ägs tillsammans med Falkenbergs kommun).