varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2019-02-05

Förslag på placering av station i Väröbacka

I Varberg kommuns fortsatta utveckling ingår stora satsningar för Väröbacka, med ny pendeltågstation och bostadsbebyggelse av olika slag. Trafikverket har utrett förutsättningarna för placering av stationen och förespråkar nu två möjliga alternativ, ett norr och ett söder om samhället.

Våren 2017 skrevs ett tilläggsavtal till Varbergstunnelprojektet där Varbergs kommun, Region Halland och Trafikverket kom överens om att påbörja planering för en station i Värö, med inriktning att trafikstart ska ske år 2026. Planeringen är ännu i ett tidigt utredningsskede och en förutsättning för att kunna börja trafikera en ny station är att såväl Västlänken som Varbergstunneln är i drift, varför planering av dessa stora infrastrukturprojekt pågår parallellt.

Trafikverket har utrett möjlig placering

Ett steg i det långsiktiga arbetet har varit att utreda en stations möjliga placering i Väröbacka. Trafikverket har tittat på ett antal aspekter, bland annat teknik, säkerhet, framtidsutveckling och investeringskostnader och förespråkar nu att gå vidare med två alternativ, ett norr och ett söder om samhället.

- Det är väldigt positivt att vi nu har två möjliga lägen att utreda vidare tillsammans med Trafikverket, säger Jeanette Larsson, chef för kommunens samhällsplanering.

Kartbild över Väröbacka samhälle med två cirklar som markerar platserna för alternativa lägen för en pendeltågstation, en norr och en söder om samhället

Källa Trafikverket


Positiv utveckling 

En ny tågstation kommer att ge en positiv utveckling av hela Väröområdet. Planförslaget möjliggör cirka 2 800 nya bostäder i Väröbacka-Limabacka området och gör att de båda samhällena kan knytas ihop.

- Väröbacka med omnejd har ett mycket strategiskt läge och utvecklingen här kommer troligtvis att ske fort. Detta betyder väldigt mycket för hela Varbergs utveckling, säger Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande, Varbergs kommun.


Löpande dialog

Kommunen lägger stor vikt vid att utvecklingen framåt sker i dialog med boende, näringsliv och andra intresserade, och att dessa hålls informerade och ges möjlighet att påverka sin närmiljö i olika skeden i processen. Redan i samband med att den fördjupade översiktsplanen för Norra kustområdet togs fram hölls samrådsmöten under 2015.

Läs mer om den planerade utbyggnaden av Väröbacka - Limabacka området.