varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-05-26

Beslut i korthet

Förskole- och grundskolenämnden sammanträdde den 25 maj. Här kan du ta del av vilka beslut som fattades och korta beskrivningar av ärendena.

Yttrande av granskningshandling gällande detaljplan för Ryttaren 9, 10, 12, 13, 14 och 15

Planområdet ligger centralt i Varberg, ca 1400 m söder om Varbergs station och omfattar fastigheterna Ryttaren 9, 10, 12, 13, 14 och 15. I öster möter området Södra vägen och i övriga väderstreck gränsar planområdet till andra bostadsfastigheter. Detaljplanen innehåller nybyggnation av ca 60 bostäder i flerbostadshus vilket enligt beräkningsmodellen i Varbergs kommun genererar 26 barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att tillstyrka yttrande kring granskningshandling gällande detaljplanen för Ryttaren 9, 10, 12, 13, 14, och 15.

Yttrande av granskningshandling gällande detaljplan för Rektorn 1, del av Lektorn 8 samt Getakärr 5:1, Sörse, Varbergs kommun

Planområdet ligger på Sörse i södra Varberg. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att uppföra bostäder, kontor och centrumfunktioner inom fastigheterna Rektorn 1, del av lektorn 1 och Getakärr 5:1. Förslaget inkluderar ca 60 bostäder i flerbostadshus och parkeringshus. 60 bostäder genererar 26 barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år enligt beräkningsmodellen i Varbergs kommun.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att tillstyrka yttrande kring granskningshandling gällande detaljplanen för Rektorn 1, del av Lektorn 8 samt Getakärr 5:1.

Krisplan förskole- och grundskoleförvaltningen

Krisplan för förskole- och grundskoleförvaltningen har reviderats av förvaltningen. Revideringen omfattar framförallt uppdateringar av namn och telefonnummer för förvaltningens krisledningsgrupp samt krisledningsstab.

Övriga revideringar innefattar att telefonlistan har uppdaterats med aktuella kontakter och telefonnummer. Hänvisningar till information och dokument som tidigare gick att finna i VINDEN har även ersatts med aktuella hänvisningar.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta reviderad Krisplan för förskole- och grundskoleförvaltningen samt att förskole- och grundskoleförvaltningen kommer från och med 1 juni 2020 ta revideringar av krisplanen som ett informationsärende till nämnden.

Riktlinje för styrdokument – remissvar

Styrdokument är det övergripande samlingsbegreppet för dokument som styr kommunens verksamhet. Det finns både lagstadgade och frivilliga styrdokument. Utöver de lagstadgade dokument som ska finnas i en kommun finns det också styrdokument som varje kommun på eget initiativ väljer att ta fram inom olika områden. Dessa styrdokument finns idag reglerade i en riktlinje, Riktlinje för styrdokument.

Den nuvarande riktlinjen för styrdokument antogs av kommunfullmäktige 18 juni 2013, § 82, och har nu setts över eftersom den inte i tillräcklig grad fungerat vägledande vid framtagande av styrdokument.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att översända Riktlinje för styrdokument till samtliga nämnder och bolag för yttrande. Yttrandet förväntas inkomma till kommunstyrelsen senast 15 juni 2020.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna förvaltningens överväganden och översända till kommunstyrelsen som nämndens remissvar i ärendet.

Remissvar - Trafikförsörjningsprogram för Region Halland 2020-2024

Förskole och grundskolenämnden har mottagit en begäran från samhällsutvecklingskontoret att yttra sig över Trafikförsörjningsprogram för Region Halland 2020–2024. Yttrandet ska vara samhällsutvecklingskontoret tillhanda senast 12 juni 2020.

Region Halland, som regional kollektivtrafikmyndighet, har tillsammans med Hallandstrafiken och i samråd med Trafikverket, de halländska kommunerna, angränsade regioner och andra berörda intressenter, arbetat fram en revidering av trafikförsörjningsprogrammet för Halland. Det beskriver utvecklingen av kollektivtrafiken perioden 2020–2024 och med utblick mot 2040–2050. Som en del i uppdateringen av programmet har två kapitel tillkommit: Trafikeringsbehov tåg 2030–2050 samt Samplanering och ansvarsfördelning. Dessa två kapitel tydliggör hur arbetet med kollektivtrafikens utveckling i Halland ska ske på kort- och lång sikt. Ett nytt mål har tillkommit som ska leda till minskad klimatpåverkan genom att fler väljer att resa med kollektivtrafiken.

Utöver allmänna synpunkter är Region Halland särskilt intresserade av att få svar på följande frågor:

Hur kan kollektivtrafiken i Halland bidra till hög attraktivitet och en hållbar samhällsutveckling?

  • Hur kan resandet med kollektivtrafiken öka och bli ännu mer attraktiv?
  • Vad kan Region Halland göra? Hallandstrafiken? Kommunen? Trafikverket? Andra aktörer?
  • Vad är viktigast i arbetet med att utveckla ”hela-resan” dvs. resenärens resa från dörr till dörr?
  • Vad är viktigast i arbetet med att utveckla en kollektivtrafik för ett växande Halland?

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta remissvar enligt förvaltningens framställda överväganden.

Beslut gällande skolskjuts för boende i Blixttorp

Av beslut fattat den 22 april 2013 framgår att vårdnadshavare boende i Blixttorp (nyckelkod 0702) ges möjlighet att välja endera Mariedalsskolan/Almers skola eller Göthriks skola och med möjlighet till skolskjuts i enlighet med Varbergs kommuns skolskjutsreglemente (BUN 2012/0403).

Den 30 mars 2020 beslutades att Blixtorp från och med den 1 mars 2020 (nyckelkod 070200) tillhör Mariedalsskolans och Almers skolas upptagningsområde (FGN 2020-03-16, § 42, FGN 2019/0759).

Av kommunens regler om skolskjuts framgår att vid val av annan skola än den anvisade har Varbergs kommun generellt ingen skyldighet att anordna skolskjuts för en elev om inte skolskjuts kan ske på ett sådant sätt att det inte medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att elever som bor i Blixttorp och som gjort skolval till Göthriks skola före den 1 september 2020 ska beviljas skolskjuts utifrån att de valt anvisad skola under den tid som de går på Göthriks skola.

Yttrande med anledning av riktad tillsyn av Bosgårdsskolan (dnr: 2019:8205)

Skolinspektionen genomförde den 19 november 2019 en riktad tillsyn vid Bosgårdsskolan i Varbergs kommun. Tillsynen avsåg tillgången till elevhälsa, elevhälsans förebyggande och främjande arbete samt trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling.

Skolinspektionen kommunicerade protokollet den 5 december 2019 och beslutade den 17 januari 2020 att förelägga Varbergs kommun att vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna skulle redovisas till Skolinspektionen senast den 13 mars 2020. Varbergs kommun lämnade en redovisning till Skolinspektionen den 13 mars 2020.

Den 26 mars 2020 begärde Skolinspektionen förtydligande och komplettering av det tidigare av kommunen lämnade yttrandet. Huvudman för verksamheten ombeds att yttra sig över uppgifterna, med svar direkt från ansvarig nämnd. Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 1 juni 2020.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta förvaltningens yttrande med bilagor, daterat 200420 och översända detta till Skolinspektionen.

Patientsäkerhetsberättelse 2019

Enligt 3 kap 10 § i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå

1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 3. vilka resultat som har uppnåtts.

Förskole- och grundskolenämnden i Varbergs kommun är vårdgivare för den hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom elevhälsan på grundskolan.

Det ska inom all hälso- och sjukvård finnas en verksamhetschef som svarar för verksamheten och har det samlade ledningsansvaret. Verksamhetschefen representerar vårdgivaren och ansvarar för att med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Verksamhetenschefen EMI har på förskole- och grundskolenämnden vägnar upprättat en patientsäkerhetsberättelse.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna Patientsäkerhetsberättelse 2019/2020.

Principer för fördelning av förstelärare 2020-07-01 till 2023-06-3

Förskole- och grundskolenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att innan förordnandet går ut lämna förslag till nämnd hur fördelningen av förstelärare kan omfördelas för att minska klyftorna mellan skolornas måluppfyllelse och uppfylla nämndens mål Skola för alla.

I samma beslut avstyrkte nämnden motion om inrättande av förstelärartjänster i skolor med lägre måluppfyllelse.

Sedan tidigare dialog och beslut i nämnden november 2019 har regeringen fattat beslut om ett nytt samlat statsbidrag för karriärsteg för lärare vilket påverkar förstelärarnas riktning. Detta beskrivs under Övervägande nedan.

Hur fördelning av förstelärare kommande treårsperiod fortsatt kommer att stärka både nationella och lokala mål beskrivs under Övervägande. Både nationella och lokala mål strävar efter att minska klyftorna mellan skolors måluppfyllelse vilket lyfts särskilt i ärendet.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att uppdra åt förvaltningschef att verkställa utifrån Principer för förstelärarnas grunduppdrag som grund till fördelning enligt övervägande.

Förskole- och grundskolenämndens tertialrapport april 2020

Förskole- och grundskolenämnden avger per april 2020 en tertialrapport med uppföljning avseende avvikelser mot planerad verksamhet, mål, ekonomi, personal och investeringar.

Förvaltningen har upprättat tertialrapport april 2020 för perioden januari – april 2020.

Prognosen per sista april 2020 är att förskole- och grundskolenämnden förväntas ligga inom ram för helåret 2020.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna redovisning av tertialrapport april 2020.