varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-04-02

Beslut i korthet

Förskole- och grundskolenämndens beslut den 30 mars 2020. Här kan du ta del av vilka beslut som fattades och korta beskrivningar av ärendena.

Yttrande – Granskningshandling gällande detaljplan för del av Göingegården 1:13 bostäder norr om Pilgatan, etapp 3, Varbergs kommun (FGN 2020/0104-2)

Planområdet ligger norr om Pilgatan, ca 5 km norr om Varbergs centrum. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att uppföra en blandad bostadsbebyggelse samt att planlägga för gemensamma ytor i park- och naturmark inom området. Tilltänkt bebyggelse utgörs av totalt ca 140 bostäder i varierad upplåtelseform och bebyggelsetyp. Detaljplanen möjliggör flerbostadshus i 3-6 våningar och 14 friliggande villor sam ett 30tal par- rad-, och/eller radhus i 1-2 våningar. Förslaget avviker till viss mån från översiktsplanen.

Beslut

Nämnden beslutade att tillstyrka detaljplanen och att förvaltningens överväganden ska beaktas.

Remissvar på promemoria om behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och studiero (FGN 2020/0100-3)

Promemorian om behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och studiero har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

I promemorian föreslås att det i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare, den s.k. behörighetsförordningen, ska regleras vad som ska krävas för att en lärare ska vara behörig att undervisa i ämnet samiska i sameskolan. Förutom att läraren ska vara behörig att undervisa i sameskolan ska det krävas att läraren i sin utbildning har fullgjort minst 30 högskolepoäng i ämnet samiska. Läraren ska endast vara behörig att undervisa i ämnet samiska i motsvarande årskurser i sameskolan som lärarens utbildning i övrigt ger behörighet att undervisa i grundskolan.

Det föreslås vidare att läroplanerna för specialskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan ska förtydligas och kompletteras för att öka förutsättningarna för att eleverna ska ha en trygg lärmiljö som främjar studiero. Det ska lyftas fram att rektorn har ett särskilt ansvar för att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Det ska även framgå att skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö. Skolans mål ska också vara att varje elev visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan. Motsvarande ändringar har redan genomförts i läroplanerna för grundskolan, sameskolan och gymnasieskolan.

Ändringarna i läroplanerna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020 och ändringarna i behörighetsförordningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Remissvaret är begränsat till de delar i promemorian som handlar om ändringar för ökad trygghet och studiero i läroplanerna för specialskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Anledningen till att svar inte lämnas på delar som gäller behörighet i ämnet samiska är på grund av förvaltningarnas begränsade erfarenhet.

Beslut

Nämnden beslutade att anta förvaltningens förslag till remissvar under förutsättning att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar samma remissvar.

Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och hsex och samlevnad i lärarutbildningarna – remissvar till Utbildningsdepartementet (FGN 2020/0055-2)

Varbergs kommun har fått promemorian ”Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad” på remiss från Utbildningsdepartementet.

I promemorian föreslås förändrade krav i förskolelärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen i syfte att säkerställa studenternas kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter. I syfte att säkerställa studenternas kompetens kring identitet, sexualitet och samlevnad föreslås förändrade krav i grundlärar-, ämneslärar- och yrkesexamen.

Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och ska tillämpas första gången i fråga om utbildning som bedrivs och examina som utfärdas efter utgången av juni 2021.

Promemorian finns att läsa i sin helhet på regeringens hemsida.

Varbergs kommun ska lämna ett gemensamt remissvar. Förvaltningen föreslår därför att nämnden beslutar antar remissvaret, men att det översänds till Utbildningsdepartementet under förutsättning att förskole- och grundskolenämnden antar samma remissvar.

Beslut

Nämnden beslutade att anta förvaltningens förslag till remissvar under förutsättning att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar samma remissvar.

Yttrande på motion om att motverka digitalt utanförskap (FGN 2020/0049-2)

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från förskole- och grundskolenämnden på motion från Lukas Nord (S) som föreslår att:

- En plan ska tas fram för hur digitalt utanförskap ska motverkas i Varberg långsiktigt.

- Att så snart som möjligt ta fram och erbjuda en utbildning via kommunen eller annan utbildningssamordnare till de som riskerar att, eller är i digitalt utanförskap.

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att avstyrka motionen.

Förvaltningen arbetar och möter framförallt två olika målgrupper; barn och elever samt vårdnadshavare.

Beslut

Nämnden avstyrker motionen enligt förvaltningen yttrande.

Skolorganisation – Rolfstorps skola (FGN 2019/0759-5)

Göthriks skola har idag efter den senaste omorganisationen tagit emot elever både från det egna upptagningsområdet och från årskurs fyra även från Skällinge samt Rolfstorps skolas upptagningsområde.

Utveckling sedan denna omorganisation är att det skett en ökning av antalet barn i de yngre åldrarna vilket resulterat i fler barn i mellanstadiet på Göthriks. Rektor för Göthriks skola har påtalat behovet av en ombyggnation för att kunna ta emot alla elever i mellanstadiet. För att hitta en hållbar lösning har förskole- och grundskoleförvaltningen tillsammans med rektorer sett över organisationen. Syftet var att hitta lösningar som är mer hållbara över tid. Det finns en strävan att komma bort från att organisera grundskolor med så kallade hål. Hålet på Rolfstorpsskolan syftar på avsaknaden av ett mellanstadium.

Området med nyckelkoden 070200 har idag nästan ingen familj som skickar sina barn till Rolfstorp eller Göthriks skolor, vilket föranleder att byta över området till Almers och Mariedals skolor.

Beslut

Nämnden beslutar att Rolfstorps skola fasas över till en F-9 skola med årskurs 4-6 för elever i upptagningsområdena Rolfstorp och Skällinge, att Rolfstorps skola tar emot elever som börjar årskurs 4 från upptagningsområdena Rolfstorp och Skällinge från läsåret 2020/2021, att att-satsen ”tillskapa klassrum och administrativa ytor på Rolfstorps skola inför läsåret 2021/2022 enligt beskrivning i ärendet” stryks samt ändra så Blixtorp nyckelkod 070200 tillhör Mariedalsskolans och Almers skolas upptagningsområde från och med 2020-03-01.

Lokalrevision 2019/20 (FGN 2019/0759-5)

Lokalrevision 2019/20 är en del av arbetet med att ta fram en utbyggnadsplan för Varbergs Kommun. Lokalrevisionen kommer ligga till grund för Förskole- och grundskoleförvaltningens arbete med lokaler och ersätta tidigare lokalförsörjningsplan med kompletterande bilaga under åren 2015-2019. Syftet med denna lokalrevision är att ersätta dessa dokument och peka på de kommande lokalbehov avseende förskola och grundskola som finns i Varbergs Kommun.

Dokumentet kommer att revideras årligen utifrån kommunens kommande behov av förskolor och skolor. Det pågår idag en översyn av skolorganisationen utifrån fattat inriktningsbeslut i nämnd 2020-12-16 § 102. Översynen av skolorganisationen skulle kunna komma att påverka nu beslutad lokalrevision.

Beslut

Nämnden beslutade att återremittera ärendet för samordning och översyn kring upptagningsområden, skolorganisation och organisationskapacitet.

Månadsrapport februari (FGN 2020/0190-1)

Förskole- och grundskolenämnden avger efter februari 2020 en månadsrapport med uppföljning avseende ekonomi samt eventuella avvikelser mot planerad verksamhet.

Beslut

Nämnden beslutade att godkänna redovisning månadsrapport februari 2020.

Resultatindikatorer – kompletteringar till Mål och inriktning 2020-2023 (FGN 2019/0254-11)

Styrmodell för Varbergs kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-12-18, fastslår att ”Till respektive nämnds- och bolagsmål ska det kopplas en eller flera resultatindikatorer.” Arbetet med att ta fram resultatindikatorer till respektive nämndsmål för förskole- och grundskolenämnden har pågått under det andra halvåret för 2019.

Resultatindikatorerna skrivs in i förskole- och grundskolenämndens dokument Likvärdighet för ett hållbart lärande. Mål och inriktning 20202023, förskole- och grundskolenämnden. Mål- och inriktningsdokumentet beslutades av nämnden 2019-06-24.

Beslut

Nämnden beslutade att godkänna resultatindikatorer till förskole- och grundskolenämndens nämndmål 2020-2023.

Beslut om delegation gällande fjärr- och distansundervisning på Varbergs kommuns grundskolor (FGN 2020/0192-2)

Regeringen har beslutat om Förordning om utbildning i vissa former i skolväsendet via spridning av smittan (2020:115), som gäller från och med den 16 mars 2020 till och med den 30 juni 2021. Bestämmelserna i förordningen får tillämpas om det behövs för att elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enligt skollagen (2020:800), om:

  1. 1. en huvudman har bedömt att en så stor andel av personalen vid en skolenhet är frånvarande med anledning av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) att det under viss tid inte går eller har gått att bedriva verksamheten och huvudmannen därför håller eller har hållit skolenheten stängd,

  2. 2. en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare håller eller har hållit en skolenhet stängd som en åtgärd för att motverka spridning av det nya coronaviruset,

  3. 3. en skolenhet ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen (2004:168), eller

  4. 4. en huvudman, med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet, håller eller har hållit en eller flera skolenheter stängda.

Förordningen innebär att en huvudman för grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola får besluta att elever ska ges undervisning där läraren och eleven är åtskilda i rum men inte i tid, eller är åtskilda i både rum och tid, utöver vad som är föreskrivet i 5 a kap. skolförordningen (2011:185) eller 4 a kap. gymnasieförordningen (2010:2039).

Beslut

Nämnden beslutade att komplettera delegeringsförteckningen så att förvaltningschef får delegation av nämnd att fatta beslut om att utbildningen på Varbergs kommuns grundskolor ska bedrivas delvis eller helt via fjärr- och distansundervisning i enlighet med Förordning om utbildning i vissa former i skolväsendet via spridning av smittan (2020:115), som gäller från och med den 16 mars 2020 till och med den 30 juni 2021 uppdra till förvaltningen att ta bort ovan beslutade delegationen från delegeringsförteckningen efter den 30 juni 2021.

Beslut att komplettera delegeringsförteckningen - läsårstider

Beslut

Nämnden beslutade att komplettera delegeringsförteckningen så att förvaltningschef får delegation av nämnd att fatta besluta om läsårstider för grundskolan och grundsärskolan i enlighet med Förordningen om utbildning i vissa former i skolväsendet via spridning av smittan (2020:115), som gäller från och med den 16 mars 2020 till och med den 30 juni 2021 samt uppdra till förvaltningen att ta bort ovan beslutade delegationen från delegeringsförteckningen efter den 30 juni 2021.

Information Granskning av delegeringsbeslut från förskole-och grundskolenämndens sammanträde 2020-02-24

Beslut

Nämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/trakasserier

Beslut

Nämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Delegeringsbeslut/meddelanden

Beslut

Nämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

*Protokollet har inte justerats.