varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-04-27

Beslut i korthet

Förskole- och grundskolenämndens beslut den 27 april. Här kan du ta del av vilka beslut som fattades och korta beskrivningar av ärendena.

Yttrande Samrådshandling gällande detaljplan för Tärnan 4 m.fl. Varbergs kommun

Planområdet ligger intill Västkustvägen, ca 1,5 km nordost om Varbergs centrum. Detaljplanens syfte är att lämplighetspröva bostäder med kontor i markplan och underjordiska parkeringsgarage. Nytt allmänt cykelstråk längs Kyrkogårdsvägen och ny infart till planområdet från cirkulationsplatsen Brunnsbergsrondellen föreslås anläggas.

I plan- och genomförandebeskrivningen står det att planförslaget medger 70–90 bostäder. Detta genererar som mest ca 200 personer enligt Varbergs kommuns beräkningsmodell, av dessa är ca 40 barn upp till 18 år.

Beslut

Nämnden beslutar att tillstyrka detaljplanen samt att förskole- och grundskoleplatser behöver säkras inför byggnation av bostäder.

Yttrande av granskningshandling gällande detaljplanen för Tvååkers-Ås 1:103, Tvååkers-Ås del av 2:8 och Tvååkers-Ås 1:86

Planområdet ligger i Träslövsläge, cirka 6 km söder om Varbergs stad. I det aktuella projektet är det tänkt att uppföra bland annat en livsmedelsbutik. Förskole- och grundskoleförvaltningen har tidigare yttrat sig i ärendet och lyft fram behovet av säker gång och cykeltrafik. Stadsbyggnadskontoret har i sitt yttrande noterat förvaltningens synpunkter men konstaterat att det inte ligger till grund för några ändringar. I övrigt inte några fler kommenterar.

  1. Beslut

Nämnden beslutar att tillstyrka yttrande kring granskningshandling gällande detaljplanen för Tvååkers-Ås 1:103, Tvååkers-Ås del 2:8 och Tvååkers-Ås 1:86.

Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Barn- och utbildningsnämnden fastställde den senaste versionen av Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola i november 2016, BUN § 151. Mottagningsgruppen särskola har nu sett behovet av att revidera denna rutin.

Beslut

Nämnden beslutar att godkänna reviderad rutin Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola för den del som rör grundsärskola.

Remissvar - Kollektivtrafikplan 2021 med utblick 2022-2023

Förskole och grundskolenämnden har mottagit en begäran från samhällsutvecklingskontoret att yttra sig över Hallandstrafikens Kollektivtrafikplan 2021 med utblick 2022–2023. Yttrandet ska vara samhällsutvecklingskontoret tillhanda senast 4 maj 2020.

Hallandstrafiken har på uppdrag av Region Halland, som är Regional Kollektivtrafikmyndighet i Halland, arbetat fram Kollektivtrafikplan 2021 med utblick 2022–2023. Syftet med Kollektivtrafikplanen är att beskriva hur Hallandstrafiken omsätter målen i det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet i verksamheten inom en treårig utblick.

Det övergripande målet för kollektivtrafiken i Halland är att den ska bidra till hög attraktivitet och en hållbar samhällsutveckling. Huvudstrategin i utvecklingen av kollektivtrafiken är att koncentrera resurser till stråk där det finns goda förutsättningar att öka resandet. För att stödja en social hållbar utveckling kompletteras detta med grundläggande resmöjligheter för hela länet. En grundläggande princip är att resbehoven ska styra utvecklingen av kollektivtrafiken.

Beslut

Nämnden beslutar att anta remissvar enligt förvaltningens framställda överväganden.

Nya riktlinjer för skolskjuts inom förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Tidigare Barn och utbildningsnämnden antog under 2018 ”Regler för skolskjuts – Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola och Gymnasiesärskola för Varbergs kommun”. Förvaltningen har sett över kommunens bestämmelser om skolskjuts, bland annat på den grund att gymnasiesärskolan inte tillhör Förskole och grundskolenämnden.

Beslut

Förskole och grundskolenämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att se över riktlinjer för skolskjuts för att säkra likvärdigheten och trafiksäkerheten.

Redovisning av strukturella och andra åtgärder för att rymma verksamheten inom av kommunfullmäktige anvisade ramar för såväl drift som investering under hela planperioden

Förskole och grundskolenämnden gav förvaltningen i uppdrag (2019-09-02, FGN § 77 FGN 2019/0225) att till 2020-04-30 redovisa strukturella och andra åtgärder för att rymma verksamheten inom av kommunfullmäktige anvisade ramar för såväl drift som investering under hela planperioden.

I förvaltningens arbete med underlag till budget 2021 och långtidsplans 2022-2025 har förvaltningen aktivt arbetat med att identifiera åtgärder för att kunna möta de förutsättningar som kommunen står inför under kommande år. Underlag till budget 2021 och långtidsplan 2021 - 2025 tar sin utgångspunkt i de planeringsförutsättningar som beslutas i Kommunfullmäktige, Kommunfullmäktiges mål- och inriktning 2020 - 2023, förskole- och grundskolenämndens mål 2020 – 2023.

För att öka nämndens delaktighet i arbetsprocessen med budget 2021 och långtidsplans 2022-2025 informerar förvaltningen fortlöpande om progressionen i budgetarbetet under varje arbetsutskott. En heldag för hela nämnden är även inplanerad i maj 2020 för dialog om arbetet med budget 2021 och långtidsplans 2022-2025.

Beslut

Nämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för en fördjupad redovisning förvaltningens arbete med åtgärder för att rymma verksamheten inom av kommunfullmäktige anvisade ramar för såväl drift som investering under hela planperioden till senast den 2020-06-30.

Rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/trakasserier

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Delegeringsbeslut/meddelanden

Beslut

Nämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.