varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-04-22

Årsredovisning 2019 antagen av kommunfullmäktige

Kommunens årsredovisning för 2019 antogs av kommunfullmäktige på tisdagskvällens sammanträde. I årsredovisningen görs en slutlig sammanställning av fullmäktiges fyra strategiska målområden för perioden 2016–2019. En avstämning görs också av de finansiella målen och det konstateras att kommunen har en fortsatt god grundekonomi.

Det ekonomiska resultatet för 2019 uppgår till 115,5 mnkr och avviker positivt från budget med drygt 1 mnkr.

Nämndernas resultat

Sammantaget visar nämnderna ett underskott mot budget på 48 mnkr vilket till största del beror på att intäkter från exploatering och försäljning av anläggningstillgångar kommer senare än vad som budgeterats. Kommunens nämnder har i övrigt lyckats att leverera tjänster och service inom ramarna för sina budgetar.

Slutförda och påbörjade investeringar

Varberg är en växande kommun med ett stadigt ökande investeringsbehov och en hög investeringsnivå flera år framöver. Under året har flera investeringar gjorts i skolfastigheter, bland annat på Mariedalskolan och Väröbackaskolan. Dessutom har byggnation och planering påbörjats av flera nya förskolor runt om i kommunen. Bygget av det nya särskilda boendet i Träslöv påbörjades under året och bygget av den nya bad- och simanläggningen på Håsten är nu i full gång. Investeringar har också gjorts i en ny omklädningsbyggnad på Sjöaresmossen, en ny räddningsstation i Tvååker samt flera större och mindre projekt på offentlig plats, bland annat parker, lekplatser och ett tillgänglighetsanpassat bad på Getterön. Den samlade nettoutgiften för investeringar 2019 var 495 mnkr.

Uppnådda finansiella mål

Kommunens två finansiella mål gäller resultatnivå och soliditet. Båda målen är uppnådda för 2019. Kommunen har en mycket god grundekonomi, men de höga investeringsnivåer som planeras kommande år, ställer krav på ekonomisk planering och styrning.

Pandemi med stor påverkan

Det pandemiklassade coronaviruset/covid-19 har redan nu stor påverkan på Varberg och varbergarna, med begränsningar i rörelsefrihet och aktivitet i samhället. Viruset kommer även innebära stora konsekvenser på kommunens ekonomi, bland annat på grund av att tillväxten i skatteunderlaget bromsas in snabbare än väntat i och med lågkonjunkturen.

Årsredovisningen finns att läsa här. Pdf, 7.6 MB. (Pdf, 7.6 MB) I början av maj kommer den också att finnas i tryckt format hos Varberg direkt (Norra Vallgatan 14) och på kommunens bibliotek.