varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-04-26

Årsredovisning 2016 antagen av kommunfullmäktige

På tisdagskvällen den 25 april antogs kommunens årsredovisning av fullmäktige. Det ekonomiska resultatet för 2016 uppgår till 89,8 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 49 mnkr.

Nämnderna visar ett överskott mot budget med 54,5 mnkr, varav 62 mnkr är ökade intäkter för försäljning av framtida mark för bostäder och verksamhet. Den samlade nettoutgiften för årets investeringar uppgår till 399 mnkr.

Ekonomidirektör Stefan Tengberg kommenterar årets resultat:
− Kommunen har en stabil grundekonomi med bra budgetföljsamhet och god soliditet, vilket förstås är glädjande. Samtidigt är det viktigt att beakta att den planerade investeringsnivån framöver kommer att kräva resultat på i genomsnitt minst 100 mnkr per år. Som en följd av den intensiva investeringsperiod vi är inne i, har kommunens finansiella mål om hundraprocentig självfinansiering inte kunnat nås de senaste tre åren. Nya finansiella mål är antagna från och med 2017.

Ny målperiod med fyra strategiska målområden

2016 var det första året på en ny målperiod (2016-2019), med fyra strategiska målområden som fullmäktige beslutat ska vägleda verksamheten inom alla nämnder och bolag:
• Miljö och klimat
• Bostäder
• Utbildning och arbete
• Hälsa och social sammanhållning

Avstämningen av målområdena visar efter det första året på något ojämna resultat, men överlag finns goda indikationer på måluppfyllnad över tid.

Här kan du läsa hela Årsredovisning 2016 Pdf, 2.2 MB. (Pdf, 2.2 MB).

Se gärna vår korta film om kommunens målområden och exempel på resultat från 2016.