varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-04-22

Anpassning av bidragsregler för att stödja Varbergs föreningar

Coronapandemin påverkar Varbergs föreningar och kulturarrangörer, och för att underlätta för dem tog kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott i förra veckan beslut om ett antal undantag från bidragsreglerna, som ska gälla under 2020.

Lokalt aktivitetsstöd

Det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) är en viktig del av föreningarnas budget, och därför kommer utbetalningen av bidraget att tidigareläggas. LOK-stödet för period 1 brukar betalas ut i september, men kommer i år istället att betalas ut i maj. Bidragets storlek baseras på föreningarnas aktiviteter under det första halvåret, men eftersom coronaviruset covid-19 gjort att många verksamheter ställts in eller begränsats kommer bidraget för period 1 2020 att baseras på det som rapporterades in under samma period 2019.  Föreningarna ska dock fortsätta att närvarorapportera sina aktiviteter och redovisning/ansökan görs i vanlig ordning senast 28 augusti. Utbetalt bidrag står däremot  fast och kommer inte att justeras.

Stöd till studieförbund

Ett liknande undantag görs för studieförbunden. Stödet till studieförbunden påverkas först vid ansökan 2021, då föregående års verksamhet (2020) ligger till grund för ansökan och den utbetalning som görs 2022. För att de inte ska drabbas ekonomiskt negativt kommer 2021 års ansökan att baseras på 2019 års verksamhet

Verksamhetsstöd och projektstöd

De som har fått verksamhetsstöd för arrangörsföreningar eller projektstöd till kulturarrangemang får behålla och använda medlen även under första halvåret 2021 (verksamhetsstöd) respektive 2021 (t o m november, projektstöd). Redovisningen till Varbergs kommun ska ske senast 30 november 2021.

Läs mer om Varbergs kommuns bidrag, stöd och stipendier