Sök

2020-01-13

Varbergs kommuns hantering av ansvar för blöjor inom förskolan

Frågan om ansvar för tillhandahållandet av blöjor inom förskolan har blivit aktuell med anledning av en dom från Kammarrätten i december 2019. Förskole- och grundskoleförvaltningen jobbar nu med frågan i väntan på rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner (SKR).

I slutet av december 2019 stod det klart att Högsta förvaltningsdomstolen inte prövar en tidigare dom från Kammarrätten gällande vem som ska bära kostnaden för blöjor inom förskola och pedagogisk omsorg. Detta innebär att kostnad för blöjor sannolikt ska ingå i förskoleavgiften i kommunala och fristående förskolor i kommuner som tillämpar maxtaxa framöver.

Förskole- och grundskoleförvaltningen utreder just nu hur Varbergs kommun ska hantera frågan om ansvar för tillhandahållande av blöjor inom förskolan och pedagogisk omsorg. Vi hanterar frågan utifrån scenariot att så blir fallet och analyserar bland annat vilka ekonomiska konsekvenser det får för Varbergs kommun men också i vilken omfattning förändringen påverkar våra förskolor och pedagogiska omsorg.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har meddelat att de kommer att bistå med rekommendationer och vägledning i hur man ska förhålla sig till frågan. Fram tills det att kommunen fått rekommendationer från SKR och eventuellt avtal finns på plats ska vårdnadshavarna som vanligt ta med blöjor till förskolan.

Förskole- och grundskoleförvaltningen har påbörjat samtal med upphandlingsavdelningen för att förbereda för eventuell upphandling. Alla kommuner behöver förhålla sig till Lagen om offentlig upphandling (LOU), vilket vid en upphandling medför att det tar en viss tid innan avtal tecknas med en leverantör. För att undvika att det tar längre tid än nödvändigt är därför samtal med upphandlingsavdelningen viktigt i nuläget.

Förskole- och grundskoleförvaltningen
Varbergs kommun