Sök

2017-02-06

Trafikverket, Region Halland och Varbergs kommun samarbetar för Varbergstunneln

En del av den ökade kostnaden i projekt Varbergstunneln föreslås bekostas av Region Halland och Varbergs kommun. Ett tilläggsavtal har tagits fram som ska reglera finansiering och genomförande.
– Vi höjer vår insats, men får samtidigt mycket tillbaka, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil.

För ett år sedan meddelade Trafikverket att utbyggnaden av Västkustbanan genom Varberg kommer att bli dyrare än beräknat eftersom de nationella kraven på säkerhet och klimatpåverkan har blivit större. Projektet drivs och finansieras till största delen av Trafikverket, men även Jernhusen, Region Halland och Varbergs kommun är medfinansiärer. I ett kommande tilläggsavtal som ska reglera finansiering och genomförande ytterligare, föreslås kommunen behålla sin proportionella del av finansieringen vilket innebär en ökad insats från 291 miljoner kronor till 391 miljoner kronor. Summan motsvarar 9,8 % av den totala kostnaden för projektet.

Ann-Charlotte Stenkil berättar att kommunen har mycket att vinna på det nya avtalet:
– Det gör att vi kan säkerställa utformningen och genomförandet av ett antal saker i stadsutvecklingen som är av stor betydelse för Varberg. Det handlar till exempel om att den nya Getteröbron blir som vi vill ha den och att vi får de bergmassor vi behöver för att höja marken i Västerport och Farehamnen. Avtalet innebär också att Trafikverket ska ansvara för saneringen av den del av Lassabackadeponin som ligger inom järnvägsprojektet. Dessutom påbörjas arbetet för en station i Värö, vilket kommer att få stor betydelse för framtida tillväxtmöjligheter.

Med avtalet ökar också Varbergstunnelns möjligheter att komma med i den reviderade nationella transportplanen.
– Det är mycket som behöver byggas i Sverige och det finns alltid en risk att infrastrukturprojekt nedprioriteras i konkurrens med andra stora, nationella projekt. Från kommunens håll vill vi göra det vi kan för att järnvägsprojektet ska ha fortsatt prioritet, berättar kommunstyrelsens vice ordförande Jana Nilsson.

En försening av projektet skulle innebära förseningar i den fortsatta utvecklingen av Varberg och Västerport. En utbyggnad av Västkustbanan har också stor betydelse för Hallands och Västsveriges utveckling.