Sök

2020-01-21

SKR:s rekommendationer gällande ansvar för blöjor i förskolan

Förskole- och grundskoleförvaltningen i Varbergs kommun kommer att följa Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer och ändrar inte sina nuvarande rutiner gällande ansvar för tillhandahållande av blöjor i förskolan och pedagogisk miljö. Det innebär att vårdnadshavare också fortsättningsvis får ta med sig egna blöjor till förskolan. 

I slutet av december stod det klart att Högsta förvaltningsdomstolen inte prövar en tidigare dom från Kammarrätten gällande vem som ska bära kostnaden för blöjor inom förskola och pedagogisk omsorg efter en tvist mellan en fristående förskola och Värmdö kommun.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har nu gått ut med sina rekommendationer och kommit fram till slutsatsen att det inte finns tillräckligt med underlag för Sveriges kommuner att ändra sina rutiner gällande ansvar för tillhandahållande av blöjor i förskolan och pedagogisk miljö.
En kammarrätts dom är inte i sig prejudicerande. Att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) inte lämnat prövningstillstånd, innebär inte att kammarrättens dom godkänts av HFD. Kammarrättens dom har bara rättsverkan när det gäller det enskilda fall som har prövats. Det finns fyra kammarrätter och erfarenheterna är att praxis ofta varierar mellan kammarrätterna.
I sammanhanget kan också noteras att den dåvarande länsrätten i Uppsala län i ett mål om laglighetsprövning bedömt att beslut att inte tillhandahålla gratis blöjor inte stred mot lag (mål nr 1045-09).

Förskole- och grundskoleförvaltningen i Varbergs kommun kommer att följa SKR: rekommendationer och kommer därför i nuläget inte ändra i sina rutiner och riktlinjer kring vad som ingår i förskolans maxtaxa. Det innebär att vårdnadshavarna i fortsättningen får ta med sig blöjor till förskolan som tidigare. Varbergs kommun kommer dock, liksom SKR, noga följa rättsutvecklingen i denna fråga.