Sök

2019-01-17

Så ska Varbergs mindre orter utvecklas - Hunnestad först ut med strategi

Nu är Framtid Hunnestad, den första ortsutvecklingsstrategin för Varbergs mindre orter, antagen av kommunfullmäktige. Strategin är framtagen tillsammans med ortsborna och innehåller förbättringspunkter och åtgärder som gör orten ännu bättre.

- Det är ett positivt utvecklingsarbete som nu startats för våra mindre orter, säger Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande (M), som ser fram emot att ta del av fler strategier.

Ortsutvecklingsstrategierna är planeringsunderlaget som kommunen arbetar utifrån när kommunens mindre orter ska utvecklas. Konceptet är nytt och syftet är att kombinera planering och utveckling, men också att få ett underlag som tar tillvara lokala initiativ.

- Det är glädjande att vi hittat ett nytt sätt att tillsammans med de som bor på orten planera för framtiden, menar Jana Nilsson, kommunstyrelsens vice ordförande (S).  

Byapromenad inleder

Arbetet inleds med en byapromenad då politiker, tjänstemän och ortsbor vandrar genom byn för att få en gemensam bild över ortens potential och förutsättningar. Under byapromenaden besöker man de viktigaste platserna för orten.

- Det är oerhört värdefullt att se allting på plats och få berättat bakgrunden om platserna vi besöker, säger Frida Eriksson, samhällsplanerare på samhällsutvecklingskontoret. Det ger en bra insikt i vilka mötesplatser som används och vilka platser som är lite speciella för de boende på orten.

Lista med förbättringspunkter

Till strategin samlas det också in fakta om geografi, historia och kulturmiljö, naturmiljö och landskap, bostäder, arbetsplatser och service, fritid och rekreation samt trafik och infrastruktur. Detta ligger till grund för att beskriva ortens karaktär; till exempel det rika odlingslandskapet, tillgången till service och viktiga mötesplatser. Därefter lyfts ortens styrkor, svagheter och utmaningar fram. Allt detta resulterar i en lista med förbättringspunkter.

Ortsutvecklingsstrategierna innehåller också förslag på åtgärder som utvecklar orten.

- När strategin antagits av fullmäktige blir nästa steg att jobba vidare med åtgärderna som tagits fram tillsammans med orten, säger Ulrika Rylin, landsbygdssamordnare på näringslivs- och destinationskontoret (NOD).

Bättre trafiksituation på Hunnestads önskelista

I Hunnestad ledde byapromenaden bland annat till Hockeyhålan, Månglebergsområdet, Klockaregården, frysföreningen och affären.

Sju förbättringspunkter har formulerats i den antagna ortsutvecklingsstrategin. Dessa handlar om bättre förutsättningar kring vatten och avlopp, varierat bostadsutbud, kollektivtrafik som gör det attraktivt att resa, cykelvägar, bredbandstäckning och utveckling av motionsstråk. Vissa av punkterna som är viktiga för Hunnestads utveckling, till exempel vägar och kollektivtrafik, råder inte kommunen över. Men strategin kan ändå vara ett underlag i diskussioner med Trafikverket och Hallandstrafiken.

Förslagen för utveckling av Hunnestad gäller bland annat planläggning av kommunala tomter, lyfta översvämningsproblematiken under E6:an, utveckling av lek- och mötesplats och stråk för löpning och vandring. I vissa fall är det kommunen som äger frågan, i andra fall måste kommunen samråda med till exempel Trafikverket och några frågor driver bygden själv.