varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-11-30

Sammanfattning av åtgärder för förbättrad dagvattenkvalitet i Varberg

Vid flera tillfällen under de senaste åren har döda fiskar påträffats i det öppna dagvattensystemet för Monarkdiket och Lassabackadiket i Varberg. Varbergs kommun, VIVAB och Länsstyrelsen inledde tidigare under året ett gemensamt arbete för att hitta orsakerna till att fisken dör och lösningar för att förbättra vattenkvaliteten.

Resultatet från de åtgärder som genomförts för att förhindra fler döda fiskar har nu sammanställts. Dels har en mängd mätningar gjorts under en längre tid som man nu dragit slutsatser från, dels har omfattande arbeten med sanering genomförts.

Väderförhållandena, exempelvis kraftiga regn, har inte visat sig ha någon direkt inverkan på fiskarna. En viss påverkan från deponin i Lassabacka kan ses efter provtagning av sediment från Lassabackadiket. Högre halter av PAH och PCB uppmättes men det bedöms inte kunna orsaka den typ av akut förgiftning som har föranlett fiskdöden. Övriga resultat från mätningarna har inte påvisat något som direkt kan härledas till fiskarnas plötsliga död. Absorberande länsar har lagts ut i vattnet för att fånga upp föroreningar, dock har detta inte gett något större resultat då flödet i bäckarna är för varierat för att det ska bli lagringar på länsarna. Det har även skett övervakning av fiskbeståndet med elfiske. Endast ett fåtal fiskar påträffades vid dessa tillfällen och det har därför inte varit möjligt att utvärdera resultatet med avseende på exempelvis fiskarnas hälsostatus.

Sanering har gett resultat

Den mest betydande åtgärden har varit en omfattande sanering av ledningsnätet. 91,4 ton sediment, oljerester och metaller togs om hand som farligt avfall från saneringsarbetet under mars 2017. Saneringen har lett till att vi upptäckt att det finns brister vad gäller tömning av oljeavskiljare hos verksamheter i området samt att industrier i närheten felaktigt släppt ut processvatten i dagvattensystemet.

Fortsatta förbättrande åtgärder

Vi kan se att de åtgärder som genomförts för att förbättra vattenkvaliteten har varit ett steg i rätt riktning. Inga döda fiskar har påträffats det senaste året. Fortsatt arbete med förbättring av vattenkvaliteten kommer att göras. Det finns ytterligare saneringsarbete som behöver utföras i området samt att verksamheter anslutna till dagvattennätet behöver bli medvetna om sin påverkan på vattenkvaliteten.

Resultat från mätningar

Metaller

Förekomsten av olika metaller har mätts på fyra olika platser. Resultatet visar att Monarkdiket är det som är mest utsatt av metallrester.

Turbiditet

Turbiditet är ett mått på hur grumligt vatten är och den är mestadels mycket hög i området. Vi har dock inte hittat något samband mellan turbiditeten och fiskdöden varpå vi inte kommer att fortsätta mäta detta.

Konduktivitet

Man har även mätt konduktiviteten i dikena. Det är ett mått på vattnets ledningsförmåga. Om vattnet har hög konduktivitet kan det tyda på höga salthalter, högt näringsinnehåll eller föroreningar. Lassabacka är det område som visat de högst uppmätta värdena. Vid den senaste kända fiskdöden var dock konduktiviteten låg och vi ser därför inget samband mellan konduktivitet och döda fiskar.

Syre

Generellt är syrehalten dålig i området och varierar kraftigt.

pH

pH, måttet på hur surt eller baskiskt något är, har i området ett normalvärde på strax under 7 vilket är bra. Om pH är över 8 kan det leda till fiskdöd i närvaro av andra ämnen, exempelvis ammoniak. Vid ett tillfälle under sommaren uppmättes ett medelvärde över pH 8 för ett dygn men ingen påvisad fiskdöd skedde vid detta tillfälle.

Rening med absorberande länsar

Länsar har lagts ut för att fånga upp föroreningar i vattnet men detta har inte gett något större resultat. En orsak kan vara det höga flödet i Lassabackadiket.

Elfiske

Elfiske har genomförts i dikena med avsikt att undersöka fiskbeståndet, det vill säga hur många fiskar som finns, vilka arter och deras hälsostatus. Endast ett fåtal fiskar påträffades vid dessa tillfällen vilket kan indikera att fisk rör sig mellan naturreservatet och dikena beroende på exempelvis väderförhållanden. Det har därmed inte varit möjligt att utvärdera fiskarnas hälsostatus.

Sanering

En sanering av den nedre delen av ledningsnätet är genomfördes under våren. Totalt 91,4 ton sediment, oljerester och metaller togs om hand som farligt avfall under mars 2017. Under saneringsarbetet upptäcktes att tömning av oljeavskiljare hos aktörer i området behövdes. Dessutom påträffades processavloppsvatten från industrier som felaktigt varit anslutna till dagvattennätet. Detta har nu åtgärdats.

Dialog med verksamheter

De verksamheter som finns i området har stor inverkan på kvaliteten på dagvattnet i området. Därför har åtgärder riktade mot tex industrier och åkerier vidtagits. Miljö och hälsa har besökt de åkerier som verkar i området och begärt besiktning av de oljeavskiljare som används. Dessutom görs en inventering av industrier i området som släpper ut dagvatten till berörda diken. Dessa har fått en enkät och information om vad som gäller för VA-anläggningen i området. De industrier som släpper ut vatten kommer att besökas av VIVAB och Miljö och hälsa under vintern.

För övriga frågor, välkommen att kontakta:

Emelie Torstensson, kommunikatör VIVAB Tel: 0757- 27 40 64 E-post: emelie.torstensson@vivab.info