varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-07-12

Onormalt många vildkaniner i Varbergs kommun

Antalet vildkaniner har varit onormalt stor under detta år på grund av goda förhållanden för djurens överlevnad. Vi ser nu ett utbrott av kaninpest, vilket är naturens sätt att anpassa kaninpopulationen till en mer normal och långsiktigt hållbar storlek. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har fått in klagomål kring detta under våren och sommaren.

två kaniner äter gräs

Ingen vill se djur lida, men det finns ingen lagstiftning tillgänglig som ger någon av kommunens förvaltningar möjlighet eller skyldighet att jaga sjuka vilda djur. Eftersom djuren inte utgör någon olägenhet för människors hälsa eller miljön i juridisk mening kan miljö- och hälsoskyddsförvaltningen inte beordra jakt på djuren med stöd av miljöbalken, som är den lagstiftning vi kan använda oss av. Ansvaret hamnar i stället på varje enskild fastighetsägare. Det är den enskilde fastighetsägaren som har jakträtten. Jakt med kulvapen inom detaljplanerat område kräver dock särskilt tillstånd från Polisen. Antalet sjuka och döda djur kommer att minska efter hand.

Att städa undan döda djur är också främst ett ansvar för varje enskild fastighetsägare. Hamn- och gatuförvaltningen ansvarar för städningen av allmänna platser, till exempel parker och badplatser. De tar med sig döda djur som påträffas i sådana områden. Inom annan naturmark i kommunal ägo får kadavren ligga kvar i normalfallet. Naturen får så att säga ha sin gång.

Eftersom kaninpesten inte smittar vare sig till människor eller djur så ses inte heller döda djur som en olägenhet för människors hälsa eller miljön. Kadavren betraktas heller inte, utom i undantagsfall vid eventuellt extrema ansamlingar, som nedskräpning. Därför kan städning inte heller beordras med stöd av Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Det är däremot fritt fram för var och en som påträffar ett dött vilt djur att själv begrava det eller bortskaffa det på annat sätt som man finner lämpligt.

För mer information, kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen:

Telefon: 0340-882 66
E-post: mhn@varberg.se