varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-06-09

Omvärldsbevakning är viktigt för Varberg

Omvärldsbevakning är en viktig del av kompetensutvecklingen i Varbergs kommun, både för tjänstemän och politiker. Närmast planeras bland annat för tre studieresor med fokus på stadsutveckling.

Varberg är en kommun i förändring. En stark befolkningsökning i kombination med en ökad andel barn och äldre förstärker behoven av nya bostäder och kommunal service – många större investeringar väntar de närmaste åren. Planeringen av den nya stadsdelen Västerport pågår, en ny modern hamn ska anläggas och en järnvägstunnel ska byggas under staden. All denna utveckling ska ske i enlighet med kommunens vision, Västkustens kreativa mittpunkt.

- I vårt uppdrag att leda Varbergs utveckling framåt på ett klokt och effektivt sätt ingår att blicka utanför kommunens egna gränser, konstaterar kommundirektör Carl Bartler. Studieresor är ett sätt att få tillgång till erfarenheter från andra kommuner som stått inför utmaningar liknande våra. Besöken väljs ut med omsorg och utgångspunkten är att den som deltar ska få till sig ny relevant kunskap utifrån de frågeställningar och utmaningar som är aktuella för Varbergs kommun.

Just nu planeras tre studiebesök som är direkt kopplade till Varbergs stadsutveckling och den väntande genomförandefasen av stadsdelen Västerport:

Stadsutvecklingsprojektet besöker Helsingborg den 16 juni
I Helsingborg pågår det omfattande stadsförnyelseprojektet H+. Här har man kommit långt i sin genomförandefas och lyckats väl med att följa sin vision. Beröringspunkterna med utvecklingen i Varberg är många.

Samhällsutvecklingskontoret besöker Norrköping den 28–29 juni
Även i Norrköping pågår stadsomvandling, bland annat skapas en ny, modern innerstadsdel med nytt resecentrum, bostäder och kommersiell verksamhet. Här finns också kunskap att ta del av kring olika principer för markanvisning och fördelning av kommunal mark till byggherrar.

Koncernledningsgruppen besöker Hamburg den 24–25 augusti
Hamburgs stadsomvandlingsprojekt HafenCity är välkänt runtom i Europa. Gemensamt med Varberg är bland annat omvandlingen av hamnområden till nya stadsdelar, utmaningar med förändringar i vattennivåer och bostadsbyggande på tidigare industrimark.

ikon

Nyheter