Sök

Nyheter i korthet, socialnämnden 22 maj

27 maj 2014Socialförvaltningen

Nytt styrdokument för kvalitetsarbetet på förvaltningen, ny arbetsmodell för äldreenheten på uppdragsavdelningen, tertialrapport och ensamkommande flyktingbarn. Det var några av frågorna som var med på socialnämnden i maj.


Vägledning till utveckling – nytt styrdokument för kvalitet

Socialnämnden godkände förvaltningens nya styrdokument, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Styrdokumentet tydliggör kopplingen mellan förvaltningens uppdrag, våra mål och de processer och rutiner vi utvecklar i vår tekniska plattform för ledningssystemet, Atlas.

Äldres Behov I Centrum

ÄBIC, Äldres Behov I Centrum blir ny arbetsmodell för äldreenheten på uppdragsavdelningen

Socialstyrelsen har utvecklat en modell, Äldres Behov I Centrum (ÄBIC), för att skapa förutsättningar för strukturerad vård- och omsorgsdokumentation. Modellen bidrar till ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt, ett gemensamt språk och strukturerad dokumentation samt bättre underlag för planering och uppföljning

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att under 2014 bevilja

prestationsersättning till kommuner som har utbildat processledare och fattat beslut

om att införa ÄBIC i kommunen. Båda utvecklingsledarna på äldreenheten har genomgått utbildningen 2013.

Ensamkommande flyktingbarn

Socialnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn.

Riksdagen beslutade i januari om en lagändring som ger Migrationsverket

utvidgade möjligheter att anvisa en kommun att ta emot asylsökande

ensamkommande barn utöver de avtal som är gjorda. I syfte att kunna hantera

det väntade ökande antalet ensamkommande barn ska Varbergs kommun låta

upphandla platser för mottagande av ensamkommande barn. Förvaltningen bedömer att det är möjligt att sluta nytt avtal med Migrationsverket om ytterligare fyra asylsökande barn (totalt 10 platser i enlighet med fördelningstal).

Övrigt i sammandrag


...Tertialrapport för årets första månader redovisades för nämnden. Socialnämnden ligger bra till när det gäller måluppfyllelse för de flesta av nämndens mål. Prognos för det ekonomiska utfallet för 2014 är ett underskott på 10 mnkr (kostnadsökning på ca 6%). Utvecklingen med stigande antal kunder och timmar inom hemtjänsten är den främsta orsaken till den negativa prognosen. Avvikelser finns även inom hemsjukvården där ökat vårdbehov och volymer driver en kostnadsökning. Samtidigt motverkas de negativa prognoserna av att förvaltningsgemensamma reserver används för att delvis täcka upp underskott i verksamheterna. Åtgärder redovisas för nämnden i juni.

…Socialnämnden beslutade att bevilja Maclajo syd AB och AGB Bostads AB driftsbidrag för trygghetsboende under förutsättning att villkoren i riktlinjerna är uppfyllda.

…Avdelningschef Anna-Lisa Bergman-Gustafsson informerade om status i PSYNK-projektet (synkronisering av insatser för barns och ungas psykiska hälsa). Ny projektledare är på gång inom kort. Nu fokuserar arbetet i Psynk på några olika delområden som Bäring (samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och fritid) och projektplaner för Elevfam (stödinsatser i skolan för barn som växer upp i familjehem) och mångkulturellt centrum.

…Varbergs omsorg redovisade årsplan på ägarnämnden. Framgångsfaktorer och förbättringsområden inom personal och kvalitet för år 2014 redovisades. Ta del av hela presentationen på ägarnämnden Pdf, 145.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 145.9 kB)