Sök

2016-10-27

Nyheter i korthet från socialnämnden 20/10

Nulägesrapport – projekt läkarmedverkan och projekt Tidig rehab

Läkarmedverkan
Projektet startade i Varberg juni 2016 och gäller svårt sjuka som bor kvar hemma. Läkarmedverkans syfte är att patienter med hemsjukvård ska bli tryggt omhändertagna på rätt nivå. Arbetssättet ska resultera i att antalet återinskrivningar inom 30 dagar och ”undvikbar slutenvård” minskar.

Ett besök/konsultation av läkare i hemsjukvård kan bestå av; provtagning, behandling, brytpunktssamtal, läkemedelsavstämning, receptförskrivning, uppföljning av patienter som riskerar upprepade återinskrivningar och trygg hemgång. Från och med juni till och med 7 oktober har totala insatserna varit 193 stycken, varav 37 hembesök och 156 konsultationer.

Tidig Rehab
Socialnämnden beslutade i juni 2014 om att genomföra projektet ”Utvecklad samverkan i vårdkedjan och tidiga rehabiliteringsinsatser”.

Varbergs kommun genomför projektet tillsammans med Region Halland. Överlämnande av ansvar och information mellan sjukhus, kommun och närsjukvård medför risker för patienten. Projektet innebär ett förändrat arbetssätt mellan kommunen och regionen för att få det rehabiliterande flödet effektivt, kvalitativt och säkert. Projektets mål är att skapa struktur för samverkan som ger förutsättningar för tidiga rehabiliteringsinsatser och minska antalet fall och fallskador.

Upphandling av arbetsmarknadsinsatser
Socialnämnden beslutade att upphandla extern leverantör av arbetsmarknadsinsatser. Nämnden godkände även förfrågningsunderlag. Upphandlingen omfattar arbetsmarknadsinsatser i form av rehabiliteringsaktivitet, arbetsförmågebedömningar, arbetsprövningar, arbetsträningar samt praktikplatser. Dessutom ingår platser för ungdomar som är dömda till ungdomstjänst.

Upphandlingen planeras vara klar till 2017-01-01

Övrigt i korthet…
… socialnämnden har tecknat avtal med Varbergs föreningsråd för perioden 1 januari 2017 till 31 december 2019. Varbergs Föreningsråd erbjuder anställningar inom föreningslivet för personer som är arbetslösa och har någon form av arbetsnedsättning.

… Socialnämndens månadsrapport visare en helårsprognos på - 8,9 miljoner kronor. Kostnadsökningar finns bland annat inom äldreomsorgen och LSS. Ökningen inom äldreomsorgen beror, förutom prisuppräkningar, på en volymökning inom hemtjänsten och inom larmverksamheten. Trenden med fler personer i behov av insatser enligt LSS kvarstår under 2016. Ökningen är störst inom daglig verksamhet.