varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Nyheter i korthet från socialnämnden 19 juni

24 juni 2014Socialförvaltningen

Nytt projekt om rehabiliterande förhållningssätt och regionens mål- och handlingsplan för äldre. Det var två av frågorna som var uppe på socialnämnden den 19 juni. 


Projekt om rehabiliterande förhållningssätt

Socialnämnden beslutade att genomföra projektet Rehabiliterande förhållningssätt som arbetsätt. Projektet beräknas starta hösten 2014 och avslutas december 2015.

Socialförvaltningen har sedan 2007 genomfört flera projekt för att ta fram och

införa ett preventivt och rehabiliterande arbets-och förhållningssätt i

verksamheten. Resultaten av dessa visade att snabba insatser ledde till att kunden/patienten upplevde en ökad självständighet. Implementering av ett av projekten visade även på behov av ytterligare resurser inom rehabilitering.

Utifrån erfarenheter och kunskap från de projekt som genomförts, och det

förändrade hemsjukvårdsansvar (innefattande rehabilitering) som förvaltningen

står inför, behövs ett förändrat arbetssätt mellan kommunen och regionen.

Arbetet ska bygga på ett gemensamt ansvar för kunden/patienten. Förvaltningen anser det viktigt att sjukhuset, närsjukvården och kommunen har tydliga arenor att mötas på för att det rehabiliterande flödet ska vara effektivt och kvalitativt för

kunden/patienten. En tidig rehabilitering ger ökad självständighet samtidigt som det ger minskade kostnader.


Målsättning med projektet är att utveckla och implementera ett arbetssätt där kunden/patienten får en behovsinriktad handläggning där hälso- och sjukvårdsperspektivet finns med som en del i biståndsbedömningen.

Regionens mål och handlingsplan för äldre antagen

Socialnämnden antog region Hallands Mål- och handlingsplan 2014 för taktisk grupp äldre. Planen utgår till största delen från överenskommelsen Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre, en fyraårig satsning 2010-2014. Årets handlingsplan ska tydligt beskriva förbättringsområden och hur arbetet kommer att fortsätta när den statliga finansieringen upphör.

Syfte och mål

Satsningen har de mest sjuka äldres behov i centrum och syftar till att uppmuntra, stärka, förebygga och främja hälsa samt intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting. Målet är även att effektivisera användandet av resurser så att vården och omsorgen i högre grad utgår från de mest sjuka äldre.

Mål ur den enskildes perspektiv: Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande.

Satsningen fokuserar på fem områden:

  • Sammanhållen vård och omsorg
  • Preventivt arbetssätt
  • God vård vid demenssjukdom
  • God läkemedelsbehandling för äldre
  • God vård i livets slut
  • Rehabilitering (ett område som inte ingår i överenskommelsen men som Halland valt att satsa på)

Övrigt i sammandrag


…socialnämnden beslutade att förlänga avtalstiden med Gården i Nackhälle (daglig verksamhet) i avvaktan på överklagande av IVOs (Inspektionen för vård och omsorgs) beslut om kompetenskrav. Avtalstiden gäller från och med 1 juli 2014 till och med 31 december 2014.


…socialnämnden godkände förslag till avtal med Astreab AB om boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn. Varbergs kommun är i behov av kompletterande boendeplatser för asylsökande ensamkommande flyktingbarn då Migrationsverket förutspår att de kommer att öka antalet placeringar i Varbergs kommun redan till halvårsskiftet 2014.


…socialnämnden beslutade att anta socialförvaltningens förslag till krisledningsplan vid särskilda och extra ordinära händelser.


…socialnämnden beslutade att godkänna förvaltningens rapport, uppföljning av tidigare revision Lantmannavägen 31. Personal på Lantmannavägen och uppdragsavdelningen har genom fokusgrupper tagit fram kvalitetsindikatorer för verksamheten. I uppföljningen konstaterar förvaltningen att det finns viktiga kvalitetsområden som behöver fortsatt utvecklas, där personalens kompetens är ett av de viktigaste områdena.


…Socialnämnden beslutade att anta riktlinjer för samverkan mellan socialförvaltningen och Varbergs Bostads AB.