Sök

Nyheter i korthet från socialnämnden

23 juni 2015Socialförvaltningen

Nytt ramavtal för vårdsängar samt regional överenskommelse om samverkan inom missbruk- och beroendevården. Det var två av frågorna som var uppe på socialnämndens möte den 18 juni.

Regional överenskommelse om samverkan inom missbruk- och beroendevård

Socialnämnden har yttrat sig om regional överenskommelse om samverkan inom missbruk- och beroendevården i Halland. Nämnden ställer sig positiv till en fortsatt utveckling av samverkan med regionen och kommunerna i regionen. Däremot behöver följande områden förtydligas:

  • prioriteringar för huvudförslag och utvecklingsområdena,
  • ansvarig huvudman,
  • de lokala samverkansgruppernas ansvar och mandat samt
  • behandling vid samsjuklighet.

Överenskommelsen behöver förtydligas för respektive område innan implementering sker.

 

Ramavtal för vårdsängar

Upphandlingsavdelningen har, på uppdrag av socialförvaltningen samt Falkenbergs och Laholms kommuner, upphandlat ramavtal för vårdsängar till såväl hemsjukvård som till särskilda boenden samt tillbehör och reservdelar till dessa. Comfort System Scandinavia AB har antagits som leverantör. Avtalet gäller i fyra år för vårdsängar och tio år för köp av tillbehör och reservdelar till avtalade vårdsängar.

 

Föreningsbidrag LP-kontakten

Socialnämnden beslutade att bevilja LP-verksamheten inom Pingstkyrkan

föreningsbidrag under verksamhetsåret 2015-06-01 - 2016-05-31. Bidraget ska gå till boendeverksamhet.

Socialnämndens föreningsbidrag går till ideella föreningar som bedriver

frivillig verksamhet som kompletterar socialnämndens verksamhet eller på annat

sätt bedöms vara till nytta inom nämndens verksamhetsområden.

Förvaltningen gör bedömningen att ansökan om föreningsbidrag till akutboende/stödboende stöder och kompletterar socialnämndens verksamhetsområde.

 

 

Övrigt i korthet…

…socialnämnden fattade beslut om förfrågningsunderlag för upphandling av produktion och leverans av kyld mat till eget boende.

…ett kundvalsföretag har fått en skriftlig varning för att de inte följer skrivningen i avtalet, att det ska finnas en verksamhetschef med minst två års eftergymnasial utbildning.

…förvaltningens månadsrapport för juni månad visar på en prognos på ett underskott med 5 mnkr för 2015. Negativa avvikelser mot budget återfinns främst inom individ- och familjeomsorgen samt inom äldreomsorgen. Avvikelsen inom individ och familjeomsorgen beror främst på ett ökat antal institutionsplaceringar av barn och ungdomar. Inom äldreomsorgen beror budgetavvikelsen på den fortsatt högre kostnadsnivån inom hemtjänst och hemsjukvård. Samtidigt motverkas de negativa prognoserna av en lägre kostnadsnivå för försörjningsstödet samt att förvaltningsgemensamma reserver används för att täcka upp underskott i verksamheterna.