Sök

Nyheter från socialnämnden 24 april

30 april 2014Socialförvaltningen

Mångfaldsplan, patientsäkerhetsberättelse och placeringsformer för barn och unga var några av frågorna som var uppe på socialnämndens möte 24 april. Här kan du läsa nyheter i korthet från socialnämndens möte.


Mångfaldsplan

Socialnämnden beslutade om en mångfaldsplan. Planens utgångspunkt är att alla medarbetare i Varbergs kommun ska tillförsäkras lika rättigheter och möjligheter och därmed lika värde.

Medarbetarna ska känna att deras insats i arbetet är betydelsefull och att de har ett ansvar för att medverka till goda arbetsförhållanden. Förvaltningen ska förebygga all diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Det innebär att vi utformar arbetet och arbetsplatsen så att de lämpar sig för alla medarbetare.

Det innebär också att vi både ska förebygga och förhindra trakasserier och verka för att alla kan söka lediga anställningar.I planen betonas att jämställdhet och mångfald utgår från alla människors lika värde och att varje människa ska ha möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Varje människa är unik och genom människors olika kunskaper och erfarenheter skapas dynamik och utvecklingsmöjligheter. Det är av betydelse för förvaltningen att det finns medarbetare med till exempel språkkunskaper och erfarenheter från olika nationella och kulturella områden. En organisation präglad av jämställdhet och mångfald bidrar till trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.

Patientsäkerhetsberättelse 2013

Patiensäkerhetsberättelse för år 2013 redovisades för nämnden. Det är en redovisning av socialförvaltningens kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvård.


Under 2013 har socialförvaltningen prioriterat utvecklingsarbete, utbildning samt information. Förvaltningen har fortsatt att arbeta med förvaltningens processer och en IT-baserad stödstruktur för kvalitetsledningssystem. Arbetet med att svara upp mot kraven på egenkontroll ställer krav på kompetens, system och systematisk uppföljning.

Förvaltningen har därför arbetat med att tydliggöra vad som ska ligga inom egenkontroll, uppföljning och utvärdering kopplat till planering. Fortsatt utveckling Det finns ett behov av ett enhetligt sätt att registrera avvikelser, för att snabbare kunna fånga upp förändringar och göra övergripande analyser. Utvecklingsbehov finns också för frågor som till exempel hantering av privata medel och läkemedel, läkemedelsgenomgångar och att säkra arbetssätt för att systematiskt effektivisera hälso- och sjukvårdsverksamheten.

Remissyttrande – placeringsformer barn och unga

Regeringen gör en översyn av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt vissa frågor som rör socialtjänstlagen. Utredningen har även fått uppdraget att se över olika placeringsalternativ för barn och unga samt lämnaförslag till fler boendealternativ. Utredningen föreslår två nya placeringsalternativ som komplement till dagens familjehem och HVB - boende för stöd och tillsyn och behandlingsverksamhet med familjeboende. Dessutom föreslås bland annat att godkännande av familjehem och jourhem ska ske i ett eget beslut om medgivande innan det blir aktuellt att placera barn i hemmet och att den utbildning för familjehemsföräldrar som idag erbjuds i kommunen ska bli obligatorisk. Förvaltningen har i huvudsak ställt sig positiv till förslagen i utredningen.

Övrigt i sammandrag

..Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i november 2013 begärt in uppgifter om utredningar enligt Socialtjänstlagen, barn, från samtliga socialnämnder i Halland och Västra Götaland. Av IVOs sammanställning framgår att många kommuner i regionen, däribland Varbergs kommun, brister och överskrider den lagstadgade maximitiden om fyra månader. I Varbergs kommun pågår en genomlysning där bland annat denna fråga om utredningstiderna ingår.

… Socialnämnden har sedan 2010 haft fritt-valsystem för särskilt boende.
Socialförvaltningen har nu fått ett uppdrag av socialnämnden att utreda former för vidareutveckling av det fria valet i förhållande till kommunens konkurrens-prövningspolicy och styrande lagstiftningar inom området.

… socialförvaltningen har tagit fram riktlinjer för att tydliggöra handläggningen av driftsbidrag för trygghetsboende.

…socialnämnden beslutade om och beviljade föreningsbidrag för år 2013.