varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Nya Lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön

11 februari 2016Kommunen

Den 19 januari beslutade Kommunfullmäktige att anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till nya lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön. I de nya föreskrifterna har vissa ändringar av tidigare bestämmelser gjorts men även nya bestämmelser har tillkommit.

De främsta ändringarna som har skett är följande:

 

  • Krav på anmälan för att inrätta toalett utan avlopp (t.ex. mulltoa) omfattar numera hela kommunens geografiska område i stället för enbart detaljplanelagt område.

 

  • Tidigare har inte eldning reglerats i lokala föreskrifter. Nu finns bestämmelser om eldning inom samlad bebyggelse och detaljplanelagt område vilket även regleras med avseende på teknik, skötsel och tillsyn.

 

  • Tvätt av motorfordon har inte heller reglerats i de lokala föreskrifterna tidigare. De har därför kompletteras med förbud gällande tvätt av motorfordon inom kommunens vattenskyddsområden.

 

  • Krav på tillstånd för att inrätta avloppsanordning för bad-, disk och tvättvatten inom utpekade områden är borttaget. Vatten och avlopp inom de utpekade områdena var tidigare svårt att lösa. Numera ingår dessa områden i den kommunala VA-planen alternativt har gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp upprättats.

 

  • Anmälningsplikten för verksamheter eller åtgärder som kan påverka yt- eller grundvatten inom tillrinningsområdet för Stora Neden, Mäsen och Grimsjön är bortagen. Detta regleras numera i vattenskyddsföreskrifterna för Stora Neden och Mäsen. Vidare är Grimsjön är inte längre kommunens reservvattentäkt.

 

De lokala föreskrifterna till skydd för människors hälsa och miljön kan du hitta på sidan ”Ordningsregler” under Kommun & Politik.

 

Har du några frågor kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningens reception på 0340-882 66 eller mhn@varberg.se.