Sök

2017-07-05

Lindbergsvägen öppnar för trafik

Idag öppnar Lindbergsvägen åter för trafik efter arbetena vid Trönninge nya skola. Asfaltering av vägen kommer att ske veckan innan skolstart, vecka 33, den 14-18 augusti.

Lindbergsvägen öppnar för trafik

Ombyggnationen av vägen i anslutning till skolan har haft som syfte att öka trafiksäkerheten för gående, cyklister och bussresenärer. Följande åtgärder har gjorts:

  • Ny rondell på Lindbergsvägen vid skolan.
  • Breddad gång- och cykelväg längs med skolområdet.
  • Busshållplats med avsmalnad körbana, så kallad timglaslösning, för trygg och säker trafikmiljö för de som reser med linjebuss.
  • Ny väg in till skolan från Lindbergsvägen. Barn som får skolskjuts blir avsläppta inne på skolområdet.
  • Tätat räcke över Himleån.
  • Nytt räcke som skärmar av gång- och cykelväg från bilvägen i svängen söder om Himleån. 

Asfaltering innan skolstart

Vecka 33, den 14–18 augusti, kommer Lindbergsvägen utanför skolan att stängas av för asfaltering. Vi uppmanar alla att välja annan väg under tiden arbetena pågår. 

Önskemål om förbättrad cykelbana från Lugnet

Vi är väl medvetna om behovet av förbättrad cykelväg från Lugnet. Sträckan finns med i kommunens cykelplan för perioden 2016-2020 men det är i dagsläget inte bestämt när åtgärderna kommer att kunna genomföras med hänsyn till bland annat ekonomi och samordning med andra åtgärder. 

Naturområde vid skolan klart i höst

Naturområdet vid skolan kommer att vara klart sent i höst. Det utformas med sittplatser, odlingsrösen, blommande ängar, träd och buskar. Odlingsrösen är högar med sten, som uppkommit då tidigare obrukad jord röjts upp för odling. De har tidigare varit placerade på ytan där Trönninge skola är byggd. Vid dagvattendammarna kommer det att anläggas trädäck med sittmöjligheter. Delar av naturområdet kommer även att belysas.

Projektet Trönninge skola och idrottscentrum