varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 mars 2016

16 mars 2016Kommunstyrelsens förvaltning

Här kan du läsa ett sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 15 mars 2016

 Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel.0340-881 06, 881 07 eller ks@varberg.se.

 

Fullständigt protokoll kommer efter justering att publiceras på kommunens webbplats.

 

Inriktning för stadsutvecklingsprojektet

Kommunfullmäktige beslutar

  1. ändra sista stycket Variation i byggnader och boendeformer i inriktningsbeslu­tet till ”För att få en bra variation och blandad bebyggelse i stadsdelen ska nytänkande och mod prägla marktilldelningen där blandad bebyggelse och blandade funktioner eftersträvas i kvarter och byggnader. Byggnadshöjder, -former, och -material ska variera, och delarna ska samverka till en attraktiv helhet. Stadsdelen ska innehålla en blandning av olika stor­lekar och upplåtel­seformer för bostäder.”
  2. därefter anta inriktning för stadsutvecklingsprojektet i Varbergs kommun.
 

Stadsutvecklingsprojektet är ett samlingsnamn för Varbergstunneln, Fare­hamnen och Västerport, tre stora stadsomvandlingsprojekt i Varbergs tätort. Järnvägen leds ner i en tunnel under Varberg som en del av Västkustbanans utbyggnad till dubbelspår. Ett nytt stationsområde byggs en bit norr om nuvarande station. Hamnverksamheten i industrihamnen flyttar en bit åt nordväst. Farehamnen byggs ut för att samla all handelshamnsverksamhet i Varbergs hamn. Följden är att Västerport kan växa fram där industrihamnen och bangården ligger idag, vil­ket blir en helt ny stadsdel i Varberg.

Under 2014 genomfördes en medborgardialog om den kommande stads­utveckl­ingen i Varbergs västra delar där industrihamn, bangård och järn­vägsspår finns idag. För att tyd­liggöra vad kommunen vill lyfta från medborgardialogen och hur arbetet ska gå vidare med stadsutvecklingen i området behövs en inriktning. Inrikt­ningsbeslutet blir en vägvisare och ett sty­rande ramverk för den kommande stadsutvecklingen och för samspelet mellan hamn och stad.

Finansrapport per 31 december 2015

Kommunfullmäktige beslutar

  1. godkänna finansrapport per 31 december 2015.

Kommunkoncernens skulder har ökat med 124 mnkr under perioden januari-december 2015 och uppgår nu till 2,9 mdkr. Snitträntan uppgår till 2,76 % och kommer fortsatt att sjunka framöver i takt med omsättningar och nyupplåning till följd av låga marknadsräntor. Ränte- och kapitalbindningstiderna har minskat under året i ett led att få ner snitträntan, men behåller sig fortsatt på nivåerna 3,4 år respektive 2,1 år. År 2015 har beslut om reviderad finanspolicy med tillhörande anvisningar tagits och anvisningarna präglar nu det arbete som sker inom intern­banken. Samtliga styrelser i dotterbolagen har antagit respektive godkänt ränte­stra­tegierna.

 

Svar på motion om humanitär hjälp till Gazas folk

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

 

Freddy Jensen (V) har den 17 januari 2012, § 5, lämnat motion om humani­tär hjälp till Gazas folk. Motionären vill att Varbergs kommun i samarbete med Ship to Gaza inven­terar vilka möjligheter som finns att skänka material som inte längre an­vänds men som kan komma till nytta i Gaza samt att motionen behand­las skyndsamt för att hjälpen ska kunna sändas våren 2012. Ship to Gaza är en parti­politiskt och religiöst oberoende ideell förening som bygger på en rad stöd­organi­sationer och med fem lokalorganisationer.

I kommunallagens 5 kap. 4 § står det att kommuner och landsting får lämna bistånd i form av utrustning, rådgivning, utbildning eller på annat sätt till ett land som får svenskt statligt bistånd. I 7 §, samma kapitel, ges möjlighet att lämna bistånd till en internationell hjälporganisation för att utgöra hjälp till ett land i en rådande eller framtida nödsituation. Svenskt bistånd går till Palestina så kom­munallagens krav är uppfyllda. SIDA framhåller dock att materiellt bistånd sällan är särskilt effektivt, spe­ciellt inte till en region med en utvecklingsnivå som Palestinas. SIDA menar att finansiellt stöd är effektivare. Ship to Gaza har hittills inte lyckats nå fram till Palestina och har därför inte kunnat bidra med material. De svenska frivilligorganisationerna, Palestinagrupperna är verksamma i Palestina liksom UNWRA, FN-organet för palestinska flyktingar.

 

Svar på motion om att uppdatera de kommunala ordningsföre­skrifternas 12:e paragraf, Insamling av pengar

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

 

Erik Hellsborn (SD) har i kommunfullmäktige den 19 januari 2016, § 3, lämnat motion om att de kommunala ordningsföreskrifter ska uppdateras med syfte att all penninginsamling, som inte utgör led i tillståndspliktig all­män sammankomst eller offentlig tillställning, ska vara tillståndspliktig och att undantaget för gatu­musi­kanter ska tas bort.

Ett antal kommuner har under senare tid sett över sina lokala ordningsföre­skrifter för att på så sätt hitta en möjlighet att reglera det alltmer vanliga person­liga insamlandet av penningmedel. Det finns en mycket liten praxis inom det aktuella området. Två avgöranden som ofta nämns i debatten är från länsstyrel­sen i Väst­manlands län och Södertälje tingsrätt. Av dessa två är domen från Södertälje den som mest påminner om den fråge­ställning som nu är aktuell i Varbergs kommun eftersom den inte har focus på ett förbud mot tiggeri, utan prövar frågan om verk­samheten borde vara tillståndspliktig.

Kommunstyrelsen förvaltning anser att det inte finns stöd i nuvarande lag­stift­ning att genomföra de förändringar som motionären föreslår.

 

Svar på motion om bostadssökande hos Varbergs Bostads AB med skulder

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med hänvisning till Varbergs Bostads AB:s yttrande.

 

Pierre Ringborg (MP) har i kommunfullmäktige den 20 oktober 2015, § 158, läm­nat en motion som beskriver att en stor del av de aktivt sökande i kön till Varbergs Bostad har skulder och betalningsanmärkningar vilket för­svårar för dem att få ett eget hyreskontrakt. För att komma ifråga med eget kontrakt ska sökande vara skuldfri ett halvår efter det skulderna är betalda. Vidare menar motionären att många har sociala kontrakt och att en av anledningarna är att man inte får någon bostad med eget kontrakt om det finns betalningsanmärk­ningar och kronofogde­skulder.

Varbergs Bostads AB har den 12 december 2015 yttrat sig över motionen och föreslår i sitt remissvar att motionen ska avslås i sin helhet. Bola­get menar att det måste ses som en självklarhet att kreditprövning sker innan avtalstecknande mot bakgrund av det stora ekonomiska åtagande man gör som hyresgäst. Framkom­mer det att hyresgästen har en problematisk eko­nomisk historik är Varbergs Bostad AB beredd att diskutera frågan, även om bolaget alltid förbehåller sig rät­ten att tacka nej till sökande med skulder eller anmärkningar. Avgörandet är dels hur skulderna uppkommit och dels om sökande trots skulderna bedöms ha en möjlig­het att klara av att betala hyran. Det finns i princip bara en situation då Varbergs Bostad inte är beredd att diskutera ett hyresförhållande och det är när sökande har skuld till bolaget.

 

Svar på motion om vad kommunen kan göra för att förbättra förut­sättning­arna för mjölkbönderna och befolkningen på landsbygden

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med hänvisning till att kommunen redan arbetar med näringslivs­främjande åtgärder i form av det arbete som Marknad Varberg bedriver.

 

Björn Lindström (SD) har i kommunfullmäktige den 28 augusti 2015 lämnat motion om att ge kommun­styrelsen i uppdrag att tillsammans med övriga kom­munstyrelser i Halland snarast tillfråga lantbrukarna vad kommunerna kan göra för att förbättra förutsättningarna för en ekonomiskt lönsam mjölk­produktion och jordbruk i Halland.

 

Policy för sponsring i Varbergs kommun

Kommunfullmäktige beslutar anta policy för spons­ring i Varbergs kommun.

Emellanåt lyfts frågor kring om och hur sponsring får ske inom den offent­liga verksamheten. Behovet av en policy som syftar till att klargöra dessa frågor har funnits en tid och det finns goda skäl till att sträva efter en enhet­lig syn på spons­ring i relationerna mellan det privata och offentliga. All sponsring ska känneteck­nas av affärsmässighet, lokal förankring, ha en klar koppling till kommunens eller det kommunala bolagets varumärkes­profil och innehålla en väl avvägd motpre­station.