Sök

2020-03-13

Första sprängningarna för tunneln i centrum och i Breared

Projekt Varbergstunneln går nu in i en intensiv byggfas. Under våren börjar Trafikverket och Implenia bland annat borra, sponta samt spränga ovan jord, från Järnvägsparken och norrut mot Getteröbron samt i Breared.

Flygfoto över Järnvägsparken i december 2019

Arbetena pågår normalt på dag- och kvällstid på vardagar men natt- och helgarbete kommer att förekomma. Inga sprängningar kommer att ske nattetid.

Sprängningar för service- och bergtunneln i Järnvägsparken

Nu görs förberedande arbeten, till exempel borrningar, i Järnvägsparken inför de första sprängningarna. Från slutet av mars till slutet av april kommer projektet att spränga ovan jord i Järnvägsparken. Detta görs för att förbereda för servicetunneln som ska gå parallellt med tågtunneln i berget under staden.

Sedan börjar man spränga fram bergtunneln under mark, från Järnvägsparken och söderut mot Breared.

Arbeten för betongtunnel och tråg

Från korsningen Västra Vallgatan/Engelbrektsgatan och cirka 1,2 kilometer norrut mot Getteröbron ska det byggas en betongtunnel och ett öppet betongtråg. Därför kommer stora öppna schaktgropar öppnas i olika etapper längs sträckan.

Trafikverket och Implenia har redan börjat med förberedande arbeten för schaktgroparna. De kommande två veckorna, vecka 12 och 13, kommer arbeten att göras natt mot lördag och söndag i spårområdet. Under april kommer de att påbörja mer intensiva mark- och grundläggningsarbeten som bland annat består av att sätta spont, borra för injektering (tätning av berg) och spränga ovan jord. Detta är arbeten som kommer att bullra en del.

I kvarteret framför stationen pågår nu arbeten med en bro för ledningar som ska gå över schaktet där betongtunneln ska gå. När sedan det större schaktet ska göras kommer arbetsområdet utökas österut på Västra Vallgatan, sträckan Engelbrektsgatan till Otto Torells gata. Det innebär att gång- och cykelbanan närmast Järnvägsparken samt det västra körfältet stängs och behörig biltrafik och cykeltrafik läggs om till det östra körfältet.

Första sprängningarna i Breared

Redan i nästa vecka, vecka 12, börjar mindre sprängningar ovan mark i Breared. Det kommer att finnas skyltar och flaggvakter på plats. Med tanke på skogen nära arbetsområdet kommer det också att spärras av med plastband för att säkra att de som nyttjar friluftsområdet inte kommer för nära området när sprängning sker.

Så vet du att en sprängning sker

Trafikverket kommer inom kort att lansera en sprängförvarningstjänst via sms, telefon och e-post. Håll utkik på Trafikverkets hemsida  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.för information om hur du anmäler dig.

Innan sprängning ljuder en tutande varningssignal med korta signaler (----). Gå undan från fönster och dörrar som vetter mot sprängplatsen när varningssignalen ljuder. När sprängningen är klar ljuder en ihållande signal (__).

Flaggvakter kommer att se till att det är säkert för gång-, cykel- och biltrafik genom kortare stopp på några minuter i området runt sprängningen. Detta gäller både i centrum, Lassabacka och i Breared. I centrum görs inte sprängningar när tåg väntas in till stationen men ha gärna lite extra tidsmarginal som resenär till och från tåget.

Om du bor nära platsen för sprängning, kan du känna av vibrationer i huset, det kan skallra lite i porslinet till följd av luftstötvåg och markvibration från sprängningen. Detta är fullt normalt, är du orolig så kontakta Trafikverkets Kontaktcenter på telefon 0771-921 921 för mer information.

Snart gjutning av Getteröbron

Getteröbron kommer att gjutas i två etapper nu i vår. Från tidig morgon tisdag 7 april till och med kvällen onsdag 8 april gjuts den första etappen (västra sidan) av nya Getteröbrons överbyggnad. Totalt gjuter Implenia cirka 1600 m3 och gjutningen pågår oavbrutet i cirka 36 timmar. Under hela tiden kommer det att gå betongbilar till och från arbetsområdet. Betongbilarna kommer österifrån på Värnamovägen, kör genom Lassabackarondellen, över gamla Getteröbron och in på västra arbetsområdet vid infarten till Vivab. De kommer cirka var femte minut till arbetsområdet med betong. I övrigt kommer inte arbetena att bullra särskilt mycket.

Andra etappen, den östra sidan, gjuts från tidig morgon tisdag 5 maj till och med eftermiddagen onsdag 6 maj. Denna gång handlar det om cirka 900 m3 och gjutningen pågår oavbrutet i cirka 30 timmar. Även denna gång kör det betongbilar fram och tillbaka under hela tiden, men de kör genom Lassabackarondellen och in på arbetsområdet öster om spåren via Birger Svenssons väg och förbi Rusta.

För att förbereda för inkoppling av den nya bron efter sommaren behöver vänstersvängfältet stängas på Getterövägen öster om bron innan Lassabackarondellen. Vecka 14 kommer refugen i höjd med Elgiganten och Rusta att tas bort och körfälten flyttas lite norrut vecka 16. Hela vägbanan på Getteröbron kommer också att flyttas norrut. Det kommer att bli lite trängre på Getterövägen öster om bron och på bron och vi ber dig köra försiktigt i området.

Omledning av trafik på Österleden

Projektet förbereder bygget av en cirkulationsplats på Österleden och trafiken kommer därför inom kort att ledas in på en tillfällig väg parallellt med Österleden vid Vallinsvägen. Väster om denna nya cirkulationsplats kommer en bro för järnvägen att byggas och en ny sträckning för Österleden under den nya bron.

Arbeten som påverkar tågtrafiken senare i vår

Trafikverket och Implenia gör ledningsarbeten vecka 16 vid Monarkbäcken som gör att tågtrafiken måste stängas natt till fredag den 17 april klockan 0:00 till söndag den 19 april klockan 24:00.

Vecka 22 görs el- och spårarbeten som gör att vi tågtrafiken stängs av natt till fredag den 29 maj klockan 00:00 till söndag den 31 maj klockan 24:00.

Ersättningstrafik med buss kommer att finnas, hör med ditt tågföretag om närmaste ersättning så att du kan planera din resa. Det pågår även andra underhållsarbeten längs Västkustbanan samma period.

Projekt Varbergstunneln