Sök

2019-12-10

Föräldrarna ger förskolan höga betyg

Varberg är en stark förskolekommun. Enligt den senaste rapporten ”Mål och kvalitet 2019” får förskolan höga betyg av föräldrarna när man frågar dem om förskolans pedagogiska uppdrag gällande Utveckling och lärande och nöjdhet.

Förskole- och grundskoleförvaltningen genomför årligen uppföljningar av mål och kvalitet i kommunala förskolans pedagogiska uppdrag. Det är en del i det kommunövergripande systematiska kvalitetsarbetets årshjul. Vårdnadshavarna har gett förskolorna i Varbergs kommun höga betyg på samtliga frågor.

Personaltäthet och behörig personal framgångsfaktorer

I rapporten framgår även att Varbergs kommun har en högre andel behörig personal i förskolan än genomsnittet i rikets kommuner och i jämförbara kommuner. Även personaltätheten sticker ut där barn per förskolelärare är fortsatt lägre i Varberg än i genomsnittet i övriga Sverige och i jämförbara kommuner.

- Det är en indikation på att vi lyckas att attrahera och bibehålla behörig personal inom förskolan. Barnen i förskolan kan inte få en bättre start än en förskola med skicklig och kompetent personal som ser varje barns enskilda behov, säger Agneta Svenberg, chef för förskoleverksamheterna i Varbergs kommun.

Utveckling och lärande baseras på flera enkätfrågor och redovisas genom ett samlat värde från 0-10. Resultaten visar att samtliga frågor får höga resultat i vårdnadshavarenkäten då ett värde över 8,3 innebär att frågeområdet ligger närmast högst betyg: Stämmer helt och hållet.

Frågor i vårdnadshavarenkät – Utveckling och lärande och Nöjdhet

Jag upplever att mitt barns nyfikenhet och lust att lära stimuleras i förskolan: 8,6

Jag upplever att personalen tar hänsyn till mitt barns behov och förutsättningar: 8,3

Jag upplever att mitt barn har möjlighet till delaktighet och inflytande: 8,4

Jag är som helhet nöjd över mitt barns förskola: 8,3