Sök

Elever i Varbergs kommun trivs i skolan

14 augusti 2014Kommunen

I årets elevhälsoundersökning har 2166 elever i förskoleklass, årskurs 4 och 8 på grundskolan och årskurs 1 på gymnasieskolan svarat på frågor gällande bl.a. trivsel, trygghet och skolmiljö. Resultaten analyseras i skolorna och mönster och avvikelser följs upp centralt av Barn- och utbildningsförvaltingen. Enkäterna följs upp individuellt med varje elev genom skolsköterskans elevhälsosamtal. Resultat och analys av elevhälsoundersökningen har rapporterats till Barn- och utbildningsnämnden.

90 procent av eleverna har svarat att de trivs bra eller mycket bra i skolan. Skolor som arbetar aktivt med ett förebyggande elevhälsoarbete med utgångspunkt i elevernas erfarenheter av hur skolmiljön fungerar och hur eleverna mår har genomgående ett högt resultat i undersökningen. Att prioritera ett integrerat arbete med förebyggande elevhälsoarbete och med trygghet och studiero ger effekt på skolarbetet.


I grundskolan svarar mellan 67 och 71 procent av eleverna, beroende på årskurs att de alltid eller ofta kan koncentrera sig i skolan. För elever i årskurs 1 på gymnasieskolan svarar 84 procent att de alltid eller ofta kan koncentrera sig i skolan. Att verka för kontinuitet utifrån ett elevperspektiv är viktigt för arbetsron och koncentrationen i skolan. Betydelsen av trygga arbetslag och hemvist för elever i alla åldrar lyfts särskilt fram som framgångsrikt i elevhälsoundersökningen.


De utvecklings- och förbättringsområden som undersökningen synliggör följs kontinuerligt upp som en del av skolornas och Barn- och utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete.


- Jag är mycket glad och stolt över att elever i Varbergs kommun trivs i skolan. För mig är det ett bevis på att vi gör ett bra arbete och det ska vi fortsätta att göra, säger Joachim Wadström, Grundskolechef, Barn- och utbildningsförvaltningen, Varbergs kommun.