Sök

2019-12-10

Då beslutas om en eventuell ombyggnation av Påskbergsvallen

Under 2019 gick Varbergs Bois herrlag upp i Allsvenskan. För att Varbergs Bois ska tillåtas spela sina hemmamatcher i Varberg kommande säsong krävs att Påskbergsvallen byggs om. Under hösten har Varbergs kommun, genom en förstudie, utrett vilka insatser som skulle behövas och hur mycket dessa skulle kosta. Ett beslut om en eventuell investering i Påskbergsvallen beräknas tas 21 januari 2020.

För att en allsvensk match ska få spelas på en anläggning krävs att den uppfyller Svenska Fotbollsförbundets krav vad det gäller exempelvis säkerhet, publikkapacitet och utrymmen för press och tv-sändningar. Påskbergsvallen uppfyller idag inte dessa krav. Därför behövs en rad olika åtgärder på anläggningen om Varbergs Bois ska kunna spela sina hemmamatcher i Varberg. I dagsläget finns inga pengar avsatta för att finansiera de förändringar som behövs för att möta arenakraven. För detta krävs en tillkommande investering i 2020 års budget, ett beslut som enbart kommunfullmäktige har mandat att fatta. Detta med undantag för viss renovering och ombyggnation av omklädningsrum och press/mediarum som ryms inom ett investeringskonto för fastigheter, se mer information nedan.

Förstudie kartlägger vad som behöver göras

Under hösten gör kommunen en förstudie om vad som krävs för att allsvensk fotboll ska få spelas på Påskbergsvallen. Förstudien ska också ge en uppskattad kostnad för de investeringar som skulle behövas. Förstudierapporten ska upp för beslut i kultur- och fritidsnämnden den 16 december och kommunstyrelsen den 17 december 2019. Om den godkänns kan ett eventuellt beslut om att avsätta pengar för att bygga om Påskbergsvallen för att möta arenakraven tas upp i kommunfullmäktige. Detta beräknas ske vid fullmäktiges sammanträde den 21 januari. Förstudierapporten kommer att vara tillgänglig för allmänhet och media från och med den 17 december.

Omklädning och mediarum beslutas om redan i december

I förstudiearbetet har det stått klart att det krävs ombyggnation och renoveringsarbeten för att tillmötesgå kraven på press- och mediarum samt bortalagets omklädningsrum. Då serviceförvaltningen sedan tidigare planerat att renovera bland annat väggar och tak i omklädningsbyggnaden under vintern 2019/2020 inför UEFA F-17 EM i maj ser kultur- och fritidsförvaltningen att det finns samordningsvinster med att göra dessa åtgärder samtidigt. Detta för att undvika att renovera ytor som senare rivs i en ombyggnation. Därför kommer kultur- och fritidsnämnden redan vid sitt sammanträde 18 december att besluta om en eventuell lokalanpassning av dessa utrymmen. Kostnaden för denna lokalanpassning ryms inom det investeringskonto som serviceförvaltningen har för fastigheter. I detta ärende krävs alltså inte ett beslut från fullmäktige. Målsättningen är att hinna göra dessa arbeten till premiären utan att det påverkar övriga verksamheter på Påskbergsvallen.

Tidplan för beslut

Här nedan är en tidplan för processen fram till ett eventuellt beslut om investeringar i Påskbergsvallen:

16 december 2019 – Förstudien går upp för beslut i kultur- och fritidsnämnden vid ett extrainsatt sammanträde

Kultur- och fritidsnämnden har satt in ett extra nämndsmöte för att förstudien ska hinna behandlas av både dem och kommunstyrelsen under december 2019.

17 december 2019 - Förstudien går upp i kommunstyrelsen för beslut

Om förstudien godkänns av både kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen kommer ett ärende om en eventuell investering i Påskbergsvallen att gå upp till kommunfullmäktige i januari 2020.

18 december 2019 – Lokalanpassningar av bortalagets omklädningsrum samt press/mediarum går upp till beslut i kultur- och fritidsnämnden

Då serviceförvaltningen sedan tidigare planerat vissa underhållsarbeten på Påskbergsvallen under vintern 19/20 föreslås att dessa arbeten utökas för att möta Svenska Fotbollsförbundets krav på bortalagets omklädningsrum och press- och mediarum.

21 januari 2020 - Förstudien beräknas gå upp i kommunfullmäktige för godkännande och beslut om en eventuell investering

Om investeringen godkänns av kommunfullmäktige i januari är ambitionen att vara klar med de första åtgärderna som behövs för ökad publikkapacitet och säkerhet till premiären i mars. Större ombyggnationer kan vi göra tidigast till hösten.