Sök

2016-10-28

Bättre gång- och cykelväg till skola och arbete

Nu börjar vi arbetet med att förbättra cykelvägen mellan Håsten och centrum.

Barn som cyklar

Foto: Pixabay

I början av nästa vecka påbörjas arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten på gång- och cykelstråket mellan Hagaskolan och Håstens torg. Arbetet samordnas med arbetena vid det nya bostadsområdet Atle utmed Trädlyckevägen.

Gång- och cykelvägens passager över gator ska bli säkrare. Vid Äckegårdsvägen gör vi en förhöjd passage över gatan och vid övriga korsningar lägger vi särskilda markbeläggningar för synsvaga.

Gång- och cykelvägen ska bli säkrare för alla trafikanter genom att vi delar in vägen i två cykelfält och ett fält för gående. Gång- och cykelbanan ska därför på de flesta sträckorna bli 4,5 meter bred, 1,5 meter bredare än idag.

Eftersom sträckan är mycket trafikerad av både bilister, cyklister och gående ber vi alla att ta det försiktigt i trafiken, inte minst eftersom många skolbarn cyklar till och från skolan i detta område.

Sträckan mellan Hagarondellen och Håstensgatan kan just nu inte förbättras eftersom åtgärderna i så fall kräver ombyggnad även av Trädlyckevägen.

Följ projektet på hemsidan.