Sök

2019-04-24

Årsredovisning 2018 antagen av kommunfullmäktige

Kommunens årsredovisning för 2018 antogs av kommunfullmäktige på tisdagskvällens sammanträde. I årsredovisningen görs en avstämning av fullmäktiges fyra strategiska målområden för perioden 2016–2019, det konstateras också att de finansiella målen är uppnådda för året och att kommunen har en fortsatt god grundekonomi.

Det ekonomiska resultatet för 2017 uppgår till 115,5 mnkr och avviker positivt från budget med 6,5 mnkr.

Nämndernas resultat

Kommunens nämnder har överlag lyckats väl med att leverera tjänster och service inom ramarna för budget. Sammantaget visar nämnderna ett underskott mot budget på 3,3 mnkr vilket motsvarar en försvinnande liten del av den totala budgeten.

Slutförda och påbörjade investeringar

Under året har flera stora investeringar gjorts i om- och tillbyggnad av kommunens skolor och en ny förskola på Brunnsberg har byggts – Bumerangen. Planering pågår för ett nytt särskilt boende i Träslöv med beräknad byggstart under 2019. Under sommaren stod den gemensamma bad- och mötesplatsen ute på fästningspiren klar att invigas. Investeringar har också skett i nya motionsspår, en ny konstgräsplan och utrymmen för omklädning runt om i kommunen. Dessutom har den gamla simhallen på Håsten rivits och ska ersättas med en ny bad- och simanläggning med invigning 2021.

Den samlade nettoutgiften för investeringar 2018 var 497 mnkr.

Uppnådda finansiella mål

Kommunens två finansiella mål gäller resultatnivå och soliditet. Båda målen är uppnådda för 2018. Kommunen har en mycket god grundekonomi, men de höga investeringsnivåer som planeras kommande år, ställer krav på ekonomisk planering och styrning.

Årsredovisningen finns att läsa här. Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.7 MB) I början på maj kommer den också att finnas i tryckt format hos Varberg direkt (Norra Vallgatan 14) och på kommunens bibliotek.