varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-04-18

Årsredovisning 2017 antagen av kommunfullmäktige

Kommunens årsredovisning för 2017 antogs av kommunfullmäktige på tisdagskvällens sammanträde. I årsredovisningen görs en avstämning av fullmäktiges fyra strategiska målområden för perioden 2016–2019, det konstateras också att de finansiella målen är uppnådda för året och att kommunen har en fortsatt god grundekonomi.

Det ekonomiska resultatet för 2017 uppgår till 188 mnkr, vilket överstiger årets budget med 66 mnkr. Orsaken till den positiva budgetavvikelsen är inte överskott inom nämndernas verksamhet, utan främst en upplösning av tidigare års extra pensionsavsättningar.

Nämndernas resultat

Kommunens nämnder har överlag lyckats väl med att leverera tjänster och service inom ramarna för budget. Totalt visar nämnderna dock ett budgetunderskott på 101,5 mnkr, vilket dels beror på avsättning till deponier, dels på fastighetsunderhåll som kompenseras av överskott från tidigare år.

Uppnådda finansiella mål

Kommunens två finansiella mål gäller resultatnivå och soliditet. Båda målen är uppnådda för 2017. Varberg är fortsatt en kommun med mycket god grundekonomi, hög soliditet, bra budgetföljsamhet och låg utdebitering. Samtidigt kan konstateras att den ekonomiska styrkan har minskat de senaste åren, som en följd av höga investeringsnivåer. Den samlade nettoutgiften för investeringar 2017 var 461 mnkr.

- Med tanke på att det planeras för omfattande investeringar i kommunen under många år framöver krävs en ständig avvägning mellan storleken på investeringarna, önskat ekonomiskt resultat och den kvalitet som verksamheten ska nå upp till, sammanfattar ekonomidirektör Stefan Tengberg.

Från slutet av april kommer årsredovisningen finnas i tryckt format hos Varberg direkt (Norra Vallgatan 14) och på kommunens bibliotek.