varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Sanering av PCB

PCB är ett giftigt ämne som förbjöds 1973. Det finns dock fortfarande kvar i till exempel byggnadsmaterial och läcker ut i miljön. Detta ska saneras enligt förordningen om PCB.

PCB (polyklorerade bifenyler) är ett av de värsta miljögifterna vi känner till. Det påverkar immunförsvar, nervsystem, cancerutveckling och fortplantning. PCB är mycket svårt att bryta ned och halterna ökar uppåt i näringskedjorna.

Inventera PCB

Enligt PCB-förordningen ska fastighetsägare till byggnad eller annan anläggning uppförd eller renoverad under åren 1956-1973 undersöka förekomst av PCB i fog- och golvmassa.

Tidplan för sanering​

Fogmassor och halkskyddad golvmassa som innehåller PCB i en halt över 500 ppm ska avlägsnas snarast, dock senast:

A) den 30 juni 2014, om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956-1969 och annat inte följer av nedanstående punkter  

B) den 30 juni 2016, om:

  • massan finns i en industribyggnad som har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956-1973,
  • byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1970-1973, eller
  • massan har använts inomhus, eller
  • massan har använts i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998.

C) i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998.

Vad gäller fogar och halkskyddade golv med lägre halt PCB (50-500 ppm) ska dessa avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Anmäl sanering

Sanering av PCB är en miljöfarlig verksamhet som ska anmälas till miljö-och hälsoskyddsförvaltningen. Enligt förordningen om PCB ska anmälan om sanering ske senast tre veckor före start, men kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i god tid före saneringen. En avgift tas ut för handläggningen av anmälan enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som justeras årligen. 

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter