varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Hygienlokaler

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har tillsyn över alla lokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling. Vissa hygienverksamheter måste dessutom anmälas innan de får starta.

Anmälningsplikt

Anmälningsplikt gäller för verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Med blodsmitta menas smittämnen som överförs med blod till en annan persons blod, direkt eller via slemhinna. Smittämnet kan ge upphov till infektion hos mottagaren. Exempel är hepatit B och C och HIV-virus.

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla administrativa uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar över verksamheten så att miljö- och hälsoskyddsnämnden kan bedöma verksamheten och föreslagen lokal. En avgift tas ut för handläggningen av anmälan enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som justeras årligen.

Anmälan görs på blanketten Anmälan om yrkesmässig hygienisk verksamhet som innebär risk för blodsmittaPDF (pdf, 156.7 kB) och ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen minst sex veckor innan lokalen tas i bruk. Anmälningsplikt gäller även för väsentlig ändring av verksamheten, till exempel utökning.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter