Sök

Samråd muddring Galtabäcks hamn

Varbergs kommun planerar att muddra hamnen och inseglingsrännan i Galtabäck. I hamnen sker en uppgrundning, vilket har skapat ett behov av muddring för att behålla tillräckligt djup för båtarna i hamnen.

För att genomföra muddring krävs en tillståndsprövning för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. Inseglingsrännan ligger i anslutning till och inom två Natura 2000-områden och ansökan kommer även omfatta en prövning enligt Natura 2000-bestämmelserna. Därför bjuder Varbergs kommun in till skriftligt samråd enligt miljöbalkens 6 kap.

Samråd

Inom ramen för en tillståndsprövning krävs en samrådsprocess. Syftet är att tidigt informera berörda, redovisa omfattning och utformning samt att kortfattat beskriva den förutsedda miljöpåverkan. Varbergs kommun inbjuder härmed till skriftligt samråd i aktuellt projekt.

Samrådsunderlag

Till samrådet har ett samrådsunderlag Pdf, 3.6 MB. (Pdf, 3.6 MB) upprättats, med en beskrivning av lokalisering, projektförutsättningar, planerade verksamheter, den förutsedda miljöpåverkan samt preliminärt innehåll och övergripande utformning av kommande miljökonsekvensbeskrivning.

Lämna synpunkter

Du har nu möjlighet att lämna skriftliga synpunkter kring det aktuella projektet. Under samrådstiden, som pågår till och med den 28 maj 2021 kan dessa skickas till rifat.dibrani@varberg.se eller skickas till Östra Långgatan, 432 45 Varberg. Ange att ärendet rör "Galtabäcks hamn" i din skrivelse.

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att tas fram inför ansökan om tillstånd. MKB tillsammans med ansökan lämnas sedan in till Mark- och miljödomstolen.


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Projektledare
Rifat Dibrani

Hamn- och gatuförvaltningen

rifat.dibrani@varberg.se

Självservice & blanketter