Sök

Söderlyckans förskola

Välkommen till Söderlyckans förskola! På förskolan finns de tre avdelningarna Gläntan för barn i åldrarna 1-3 år, Ängen för barn i åldrarna 3-6 år och Lyckan för barn i åldrarna 1-7 år.

Söderlyckan renoveras nu och vi befinner oss i Österängens gamla lokaler på Österängsvägen 2.

Vi kommer flytta tillbaka till fina nyrenoverade lokaler under våren 2019

Lyckan är en resursavdelning där några av platserna är planerade för barn i behov av särskilt stöd. Barngruppen har färre barn och pedagogerna har goda kunskaper och erfarenheter av att möta barn i behov av särskilt stöd.

Om förskolan

Barns inflytande och delaktighet

Genom ett demokratiskt arbetssätt tar vi vara på varje barns förmåga, vilja att ta ansvar och att utöva inflytande i förskolan. Barnens intressen, nyfikenhet och funderingar ligger till grund för våra projektarbeten och barnen är delaktiga och har inflytande i hur vi arbetar.

Dokumentation

Barnens lek och aktiviteter dokumenteras kontinuerligt för att synliggöra varje barns lärande och utveckling samt för att utveckla och utvärdera den pedagogiska verksamheten. Dokumentationen fungerar som ett underlag för samtal, utvärdering och reflektion både med barnen och i arbetslaget. Vi strävar efter att göra vårdnadshavarna så delaktiga som möjligt genom nyhetsbrev, Tempus, utvecklingssamtal och föräldraträffar.

Lärmiljö/pedagogisk miljö

Förskolans lärmiljö är mer än bara den fysiska miljön. Värdegrund, förhållningssätt och pedagogiskt ledarskap präglar verksamheten. Barnens intressen och behov ligger till grund för hur den fysiska lärmiljön förändras. Nyfikenheten lockar barnen att använda alla sina sinnen. Hos oss finns det möjligheter till många spännande upplevelser. Vi har en stimulerande utemiljö som inbjuder till lek och lärande och i Påskbergsskogen har vi flera smultronställen vi ofta besöker.

 Läslyftet

Under detta läsår kommer vi att fortsätta arbeta med Läslyftet som är en statlig satsning för att stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling. Detta läsåret är det fokus på natur, teknik och språkutveckling.

 

 

 

 

 

Öppettider

Förskolan har öppet måndag-fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30 (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

Välkommen att besöka Söderlyckans förskola

Du är välkomna att kontakta oss och boka ett besök för att få mer information om Söderlyckans förskola så vi kan ta emot ditt barn på bästa sätt.

Avdelning Gläntan

På avdelning Gläntan finns de yngsta barnen 1-3 år. Just nu finns det 17 barn och 5 pedagoger på avdelningen.

Lärmiljö/Pedagogisk miljö

Gläntan erbjuder barnen en varierande och lärande miljö som kontinuerligt förändras efter barnens intressen och behov. Vi ger barnen tillfälle att utvecklas genom olika upplevelser och uttryckssätt som t.ex. språk-sång, rytmik och rörelse.

Inflytande och delaktighet

Vi lägger stor vikt på att barnen ska bli självständiga individer och att de får pröva på utifrån sina egna förmågor. Vi lyssnar in och observerar barnen för att ge dem ökat inflytande i vår verksamhet.

Just nu

I vår kommer vi fortsätta arbeta med fokus på språkutvecklande aktiviteter. Temat för detta läsår är konstruktion.

Avdelning Lyckan

Avdelning Lyckan är en resursavdelning där några av platserna är planerade för barn i behov av särskilt stöd. I nuläget har vi 13 barn i barngruppen. Pedagogerna har goda kunskaper och erfarenheter av att möta barn i behov av särskilt stöd.

Inkludering, inflytande och delaktighet

Vi har ett inkluderande arbetssätt där alla barn är delaktiga utifrån sin egen förmåga. Vi har ett öppet klimat på Lyckan där alla våra olikheter är berikande. Vi anser att det är viktigt att varje barn ska få så stort inflytande som möjligt och vi använder oss av olika metoder som exempelvis AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) för att möjliggöra det.

 

Lärmiljö/Pedagogisk miljö

Lyckan är en avdelning där vi lägger stort fokus på att erbjuda barnen en varierad miljö där de får möjlighet att lära genom upplevelser och genom att få pröva många olika uttryckssätt. Barnen har inflytande över verksamheten och vår lärmiljö. Vi arbetar temainriktat i större och mindre projekt. Språk, kommunikation och motorik är en stor del av vår verksamhet. Vi har morgonjympa varje dag.

Just nu

I vår arbetar vi med tema Konstruktion där vi tar vara på barnens intresse och bygger vidare på det. Vi har valt att inrikta oss på att arbeta med konstruktion av språk och kommunikation. Syftet är att utveckla barnens språk och kommunikation utifrån deras egna förutsättningar.

Vi aktionsforskar i vår om hur vi få barnen ännu mer delaktiga i vår pedagogiska dokumentation.

Avdelning Ängen

På avdelningen Ängen är barnen 3-5 år. Just nu finns det 21 barn och 3 pedagoger på avdelningen. 

Lärmiljö/pedagogisk miljö

Miljön ska vara tilltalande och tillgänglig för att skapa utmaningar och upplevelser. Barnen får möjlighet att pröva/utforska olika material och delta i gemensamma aktiviteter och lekar. Detta innebär att lärmiljön både inne och utomhus är föränderlig för att på så vis följa barnens intressen och förskolans projekt. Vi bjuder också in barnen till olika motorik- och språklekar samt aktiviteter med naturvetenskaplig inriktning.

Inflytande och delaktighet

Vi stävar efter att möta varje barn utifrån deras förmågor och intressen. Vi vill ta vara på barnens egna tankar för att bli medupptäckare i deras utforskande och lärande/lek. Genom att varje barn får vara sig själv och bli bemött med respekt, kan de utveckla en god självkänsla och förståelse för demokratiska värderingar.

Just nu

Nu ser vi fram emot ett nytt spännande läsår där vi tillsammans får uppleva många roliga saker. I verksamheten erbjuder vi olika aktiviteter som lek, motorik, dans, bokläsning och skapande i olika former. Barnen vill gärna utforska vår härliga närmiljö och varje vecka går vi på utflykt. Vi rbetar med tema konstruktion. Tillsammans med brnen bygger vi och konstruerar både inne och ute med olika material.


ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Söderlyckans förskola

Söderlyckevägen 2
432 50 Varberg

ikon

Självservice & blanketter