Sök

Översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Planen ska styra stadens utveckling under de kommande årtiondena och anger en långsiktig inriktning.

Kommunstyrelsen har ansvaret för kommunens översiktliga planering. ÖversiktsplanerPDF (pdf, 4.7 MB) antas av kommunfullmäktige. En gång under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige uttala sig om den gällande översiktsplanen är aktuell eller anta en ny översiktsplan.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan visar kommunens ställningstagande för hur mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut. Översiktsplanen är vägledande men inte bindande för myndigheter och enskilda. Det innebär att slutliga avvägningar mellan till exempel enskilda och allmänna intressen sker först i andra former.

Aktuell översiktsplan

Den gällande översiktsplanen antogs 2010 och tar sikte på att ge vägledning för Varbergs kommun under de närmaste 20 åren. Uppföljning och revidering av översiktsplanen sker varje mandatperiod.

ÖP 2010 Hela kommunen (2010-06-15)PDF (pdf, 4.7 MB)

ÖP 2010 Karta 1öppnas i nytt fönster 

ÖP 2010 Karta 2öppnas i nytt fönster 

Karta över gällande översiktsplan och fördjupade översiktsplaner

Karta över gällande översiktsplan och fördjupade översiktsplaner

ikon

Kontakta oss

Samhällsutvecklingskontoret

Avdelningen för samhällsplanering

ks@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter