Sök

Framtida visioner

Varberg ska vara en attraktiv kommun att bo, leva, besöka och verka i. Kommunens strävan är att planera för en utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. Utvecklingsinriktningen ger en samlad bild av den långsiktiga planeringsinriktningen i kommunen.

Fler människor i kommunen ska kunna bo med närhet till arbete, service, handel, kollektivtrafik och kultur. Cykel och kollektivtrafik ska bli attraktiva val för vardagens resor. I översiktsplanen så beskrivs följande värden som Varbergs kommun strävar mot. 

Boende

I Varbergs kommun ska det finnas ett varierat utbud av goda boendemiljöer i staden, serviceorterna och på landsbygden. Målen om att effektivt utnyttja resurser och minska det framtida transportbehovet ska genomsyra lokaliseringen av nya bostäder. 

Näringsliv

Det ska vara attraktivt att etablera företag i Varbergs kommun vilket är beroende av att planlagd mark, lokaler, utbildad arbetskraft och infrastruktur tillhandahålls. Kommunen ska erbjuda planlagd mark för verksamheter av olika slag i stadsområdet och i alla serviceorter. 

Kommunikationer

Samhällsplaneringen ska inriktas på att minska transportbehoven. Andelen resor med kollektivtrafik och cykel ska öka och förutsättningar skapas för att godstransporter ska kunna ske miljöanpassat. 

Hälsa och rekreation

Varberg ska erbjuda goda rekreationsmöjligheter för invånarnas välbefinnande vilket är viktigt för kommunens attraktivitet. Tillgängligheten till rekreationsområden ska vara god och utomhusmiljöer ska uppmuntra till cykling och spontan fysisk aktivitet. Inomhusmiljön ska vara hälsosam. 

Natur- och kulturmiljöer

Höga naturvärden och biologisk mångfald ska värnas. Sammanhängande gröna stråk ska fi nnas både på landsbygden och i tätorter. Byggnader och platser som har höga kulturvärden ska vårdas och bära Varbergs historia med sig in i framtiden. 

Teknisk försörjning

Försörjningen av energi, värme och vatten ska lösas miljöanpassat i kommunens alla delar. Energiproduktion med lokala förnybara energikällor ska underlättas. Rent vatten ska vara en självklarhet även i framtiden. Försörjningen av dricksvatten ska vara hållbar, vattentäkter och vattenverk skyddas och reningen av spillvattnet ska vara höggradig. 

Vindkraft

Det ska finnas goda förutsättningar för nya vindkraftetableringar och kommunen ska ha en långsiktig framförhållning för planering av nya områden. Förutsättningar för att utveckla vindkraft i kommunen är goda med avseende på vindförhållanden. 

Miljö och riskfaktorer

Varbergs kommun ska vara en säker och trygg miljö att bo och vistas i.Utveckling ska ske med beaktande av naturens villkor och vi ska ha god marginal inför konsekvenser av framtidens klimatförändringar.

ikon

Kontakta oss

Samhällsplanerare

Katrin Larsson

Samhällsutvecklingskontoret

0340-881 17

katrin.larsson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter