varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Kommunkompassen

Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg, som belyser kommunen utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. Den är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta, leda verksamheten och samspela i organisationen.

En kommun som utvärderas med hjälp av Kommunkompassen får som resultat information om både styrkor och förbättringsområden. Bedömningarna görs med utgångspunkt från åtta huvudområden, där varje område kan ge maximalt 100 poäng. Denna mätning handlar alltså inte om att utvärdera kommunens resultat utan arbetssätt.

Varbergs kommun har deltagit vid två tillfällen, år 2009 samt i december 2013. Det senaste resultatet presenterades i april 2014 och resultatrapporten innehåller en poängbedömning samt en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar.

Någon helt rättvisande jämförelse med tidigare resultat kan inte göras eftersom utvärderingsinstrumentet har justerats.

Undersökningen baseras på intervjuer, officiella dokument och innehållet på kommunens hemsida. Analysen görs utifrån följande åtta huvudområden:

  • Offentlighet och demokrati
  • Tillgänglighet och brukarorientering
  • Politisk styrning och kontroll
  • Ledarskap, ansvar och delegation
  • Resultat och effektivitet
  • Kommunen som arbetsgivare – personalpolitik
  • Verksamhetsutveckling
  • Kommunen som samhällsbyggare

Varje huvudområde består av flera delområden där ett antal frågor bidrar till att belysa styrkor och förbättringsområden. I rapporten finns jämförelser med kommuner som ligger i framkant och som kan ge inspiration. Tanken med rapporten är att det ska vara lätt att koppla handlingsplaner till utpekade förbättringsområden.

Varbergs kommun visar ett starkt resultat vad gäller Kommunen som samhällsbyggare (83 %), där styrkorna bland annat är stöd till förenings- och kulturliv, många konkreta exempel på samarbete med civilsamhället, stöd till och samarbete med näringslivet, fokus på hållbar utveckling och lång tradition av systematiskt miljö- och klimatarbete.

Vad gäller resultatet för Verksamhetsutveckling (54 %) samt för Tillgänglighet och brukarorientering (57 %) påpekas att det kommunövergripande anslaget kring kvalitetsarbete behöver bli tydligare, och att samtliga förvaltningar som redovisar en systematik kring genomförande och uppföljning av nöjdhets-/brukarundersökningar även bör redovisa resultat. Det senare gäller främst inom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, där brukare står inför valet om utförare.

I analysen för området Verksamhetsutveckling påpekas att om Vision 2025 ska få genomslag måste kommunen förändra arbetssättet på ett konkret sätt, till att tydligare stödja, uppmuntra och fånga in kreativa och goda idéer både internt och externt.

Resultatet från Kommunkompassen och den årliga mätningen Kommunens Kvalitet i Korthet ligger tillsammans som grund för kommunens ansökan till utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun.

Varbergs kommun uppnådde vid utvärderingen 509 poäng.


Våra starkaste områden:

3 - Politisk styrning och kontroll

samt

8 - Kommunen som samhällsbyggare.

Områden med störst förbättringsmöjligheter:

7 - Verksamhetsutveckling samt

2 - Tillgänglighet och brukarorientering.


Kommunkompassen 2013

Kommunkompassens rapport 2013PDF (pdf, 433.1 kB)


Kommunkompassen 2009
Kommunkompassens rapport 2009PDF (pdf, 373.2 kB)
Sammanfattning av kommunkompassen 2009PDF (pdf, 178.8 kB)


ikon

Kontakta oss

Avdelningschef

Jonas da Silva

072-150 23 98

jonas.dasilva@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter